ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Ciutadans/anes


 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3545_Petició d'informe de viabilitat
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Actualització de dades del títol de família nombrosa
Ajuts per a la redacció, modificació o revisió per part de les entitats del Pla de Voluntariat
Alta/modificació de domiciliació bancària
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans
Autorització per a la creació de refugis de fauna
Baixa de còpies d'autorització de transports
Baixa de domiciliació bancària
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Catalogació de vehicles històrics
Cèdula d'habitabilitat (duplicat)
Cèdula d'habitabilitat (mancança)
Cèdula d'habitabilitat (renovació)
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça)
Consulta de rebuts
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Declaració d'interès general en sòl rústic
Declaració responsable per la posada en marxa i el funcionament d’una instal·lació juvenil a Menorca
Designació de compte bancari
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Expedició o renovació de carnet acreditatiu de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)
Inscripció de noves còpies d'autorització ja existent de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)
Llicència de pesca marítima esportiva
Llicència de pesca marítima recreativa individual
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions
Llicència de pesca submarina
Llicències de caça
Llicències de pesca fluvial
Llicències urbanístiques (més d'un municipi)
Pagament telemàtic
Permís especial per caçar perdius amb bagues
Permís especial per caçar tords amb filats a coll
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Presentació de mèrits - Oferta pública d'ocupació 2016 i 2017
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Programa SALUT JOVE i CULTURA
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)
Registre de cans d'assistència
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Servei de teleassistència a domicili (TAD)
Serveis de la Creu Roja per a esdeveniments esportius
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Sol·licitud d'expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera
Sol·licitud de duplicat del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
Targeta de transport TGENERAL
Targeta de transport TJOVE
Targeta de transport TMÉS
Títol de família monoparental (noves sol·licituds i renovacions)
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ