AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

Ciutadans/anes


 
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
3545_Petició d'informe de viabilitat
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Actualització de dades del títol de família nombrosa
Ajuts a esportistes/estudiants en centres de tecnificació esportiva que resideixen fora de Menorca
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre
Ajuts als esportistes menorquins o residents a l'illa de Menorca destacats en esports individuals
Ajuts de minimis per a la millora de la competitivitat de les empreses del sector lacti menorquí
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats
Ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (3-30 anys)
Ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Alta/modificació de domiciliació bancària
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Autorització d'amollada de peces de caça
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans
Autorització per a la creació de refugis de fauna
Baixa de còpies d'autorització de transports
Baixa de domiciliació bancària
Campaments d'estiu (Biniparratx)
Campanya 'Al sol, amb precaució'
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Catalogació de vehicles històrics
Cèdula d'habitabilitat (duplicat)
Cèdula d'habitabilitat (mancança)
Cèdula d'habitabilitat (renovació)
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)
Certificat de competència professional per al transport públic
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça)
Consulta de rebuts
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Convocatòria de places de l'oferta pública 2016 i 2017
Convocatòria i bases per a la selecció dels tècnics IGA Menorca bienni Gibraltar 2019
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Declaració d'interès general en sòl rústic
Designació de compte bancari
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)
Estudis i publicacions (esports)
Expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Expedició de duplicat per pèrdua del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)
Intermediació laboral
Jocs autòctons
L'esport a debat
L'esport per a l'edat escolar: Competició
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant
Llicència de pesca marítima esportiva
Llicència de pesca marítima recreativa individual
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions
Llicència de pesca submarina
Llicències de caça
Llicències de pesca fluvial
Llicències urbanístiques (més d'un municipi)
Menorca illa cardioprotegida
Moviments per a viure
Pagament telemàtic
Permís especial per caçar perdius amb bagues
Permís especial per caçar tords amb filats a coll
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Places de residència per a estudiants a la Casa de Menorca a Barcelona
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears
Premi Imagesport de Menorca
Premi Josep Vivó de glosa escrita
Pressupostos participatius 2018
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Programa SALUT JOVE i CULTURA
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)
Reconeixements als esportistes menorquins destacats de l'any 2017
Registre de cans d'assistència
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)
Rutes saludables
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
Servei de teleassistència a domicili (TAD)
Serveis de la Creu Roja
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca
Sol·licitud per formar part del cens d'afectats i comunicació dels danys del cap de fibló d'octubre 2018
Sol·licitud per informar dels danys en habitatge particular a causa del cap de fibló d'octubre 2018
Suggeriments i queixes
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
Targeta de transport TGENERAL
Targeta de transport TJOVE
Targeta de transport TMÉS
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
Vine a navegar

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ