Ciutadans/anes


 
Ajuts a les actuacions del programa Menorca música i teatre
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)
Autorització d'ús d'ormeigs tradicionals per a la pesca recreativa
Campaments d'estiu (Biniparratx)
Certificat de competència professional per al transport públic
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Designació de compte bancari
3521_Habilitació de guies turístics i ampliació d'idiomes (illa de Menorca)
Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Llicència de pesca marítima recreativa individual
Llicència de pesca submarina
Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació, mancança, renovació o duplicat)
Premi Josep Vivó de glosa escrita
Punt d'informació cadastral (PIC). Sol·licitud d'expedició de certificats del Cadastre
Servei de teleassistència a domicili (TAD)
Declaració d'interès general en sòl rústic
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Llicència de pesca marítima recreativa per a embarcacions
Targeta de transport TJOVE
Títol de família nombrosa (noves sol·licituds i renovacions)
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
Suggeriments i queixes
Consulta de rebuts
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Alta/modificació de domiciliació bancària
Baixa de domiciliació bancària
Pagament telemàtic
3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Permís especial per caçar tords amb filats a coll
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Llicències de caça
Llicències de pesca fluvial
Permís especial per caçar perdius amb bagues
Autorització d'amollada de peces de caça
Autorització per a instal·lació de camps d'ensinistrament de cans
Creació, segregació, ampliació o canvi de titular d'un vedat de caça
Ajuts econòmics per a estades a centres terapèutics o residencials ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats
Pla tècnic de caça: aprovació, modificació o renovació
Autorització per a la creació de refugis de fauna
Comunicació de canvi d'adreça (servei de caça)
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Baixa de còpies d'autorització de transports
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Programa SALUT JOVE i CULTURA
Targeta de transport TMÉS
Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables
Campanya 'Al sol, amb precaució'
Procés d'acompanyament d'ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)
Intermediació laboral
Carta d'Artesà
Targeta de transport TGENERAL
Carta de Mestre Artesà
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Inscripció en el Registre de Maquinària Agrícola
Vine a navegar
Servei de neteja de platges (calendari, rutes de neteja i fitxes de les platges)
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
3541_Empreses d’intermediació turística: mediador turístic
3542_Empreses d’intermediació turística: central de reserves
L'esport per a l'edat escolar: Competició
L'esport per a l'edat escolar: Xala jugant
Moviments per a viure
Revisions i consultes (gabinet de medicina esportiva)
Rutes saludables
L'esport a debat
Menorca illa cardioprotegida
Estudis i publicacions (esports)
Serveis de la Creu Roja
Jocs autòctons
Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a Menorca. Inscripció en la xarxa d'instal·lacions juvenils de les Illes Balears
Entrega del full de control de captures (permisos especials de caça de tords amb filats a coll i perdius amb bagues)
3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
Ajuts de minimis per al sector equí de Menorca
Llicència de pesca marítima esportiva
Actualització de dades del títol de família nombrosa
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
3545_Petició d'informe de viabilitat
3546_Petició d'informe per estades turístiques: expedient per analogia
Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor
3549_Inscripció d'empreses turístiques d'entreteniment
3550_Inscripció de l'activitat d'entreteniment i restauració en embarcacions
Inscripció, renovació o modificació en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de l'illa de Menorca (ROPO)
Llicències urbanístiques (més d'un municipi)
Ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Circuit d'escriptors (Pla SALM)
3555_Sol·licitud de claus d'accés a la plataforma de guies turístics (PGT)
Sol·licitud de numeració oficial de control: Vi de la Terra Illa de Menorca
Expedició de duplicat per pèrdua del títol o carnet de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Expedició de carnets i diplomes acreditatius dels títols de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
3556_Pla de modernització per la comercialització d'estades turístiques inscrites d'acord amb la Llei 8/2012 i abans del Decret 20/2015

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ