Sector terciari (serveis)


 
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Autorització d'operador de transports (ot)
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Renúncia d'autorització de transports
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Baixa de còpies d'autorització de transports
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Dipòsit legal de publicacions menorquines
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Suggeriments i queixes
Perfil del contractant
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
3521_Habilitació de guies turístics i ampliació d'idiomes (illa de Menorca)
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Pagament telemàtic
Autoliquidacions (obtenir el document de pagament i realitzar el pagament telemàtic)
Consulta del Registre General d'entrada i sortida
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Alta/modificació de domiciliació bancària
3543_Inscripció de centres turístics que tenen per objecte activitats recreatives, esportives, culturals o lúdiques, en el registre insular i en el general d'empreses, activitats i establiments turístics.
Ajuts a les escoles infantils amb alumnes de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys)
3547_Inscripció d'empreses de turisme actiu
3548_Inscripció activitat turística de lloguer de vehicles sense conductor
3557_Pla de modernització i seguretat per empreses de lloguer de vehicles sense conductor

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ