Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta d'una domiciliació bancària
Tramitar

Objecte del tràmit: Designar un compte bancari per pagar els rebuts municipals de padrons (IBI, IVTM, IAE, fems, guals, cans, etc.). Si ja hi ha donada d'alta una domiciliació bancària per als rebuts indicats per l'interessat, efectuant aquest tràmit s'actualitzarà el nou compte corrent.
Les sol·licituds de domiciliació presentades tindran efecte per al proper període de cobrament sempre que es presentin amb un termini mínim de 30 dies abans de l'inici del període voluntari. Així doncs, tindran efecte per al primer període de cobrament les sol·licituds rebudes amb anterioritat al dia 15 de febrer, i per al segon període les que s'hagin rebut amb anterioritat al dia 15 de juny. Les domiciliacions presentades amb posterioritat a aquesta data tindran efecte l'any següent.
El pagament directe dels rebuts pot efectuar-se per mitjà del tràmit "pagament de rebuts".

Àmbit de responsabilitat: Tresoreria
Qui ho pot demanar: - El titular d'alta en un padró fiscal
- El representant legal d'aquest (el tràmit telemàtic només el pot realitzar la persona interessada).

Requisits a complir: - Ser titular d'un tribut o haver adquirit un bé o un dret que et converteixi en contribuent per a exercicis futurs.
- Haver estat autoritzat per un titular per a la domiciliació d'un tribut en un núm. de compte corrent d'un titular diferent (fent constar a la sol·licitud les signatures del titular del tribut i del compte).
- Haver estat autoritzat expressament per un titular per a la realització del tràmit (justificant-ho amb una autorització, un encàrrec de feina,...) (el tràmit telemàtic només el pot fer la persona titular del tribut)

Documentació a presentar: Tràmit presencial: model d'ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe per al pagament de tributs, degudament emplenat amb les dades de notificació, el compte de domiciliació (núm. IBAN de 24 dígits) i signat per les persones interessades. En cas de realització del tràmit telemàtic, adjuntar també aquest document.
- DNI, passaport o targeta de residència de les persones interessades.
- Si actua en representació, DNI i autorització signada per l'interessat per realitzar el tràmit.

Tràmit telemàtic:
- Certificat digital o PIN ciutadà. (Només el titular del tribut)
- Per a gestories, advocats, etc. actuant en representació (amb certificat digital diferent del sol·licitant): efectuau el tràmit "instància general" de la seu electrònica, actuant com a sol·licitants. En aquest cas adjuntau l'ordre de domiciliació i acreditau la representació.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): 971371002 EXT 139
Per correu: C/ Major, 11
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.alaior.org

Què ha de demanar el ciutadà: L'alta d'una domiciliació bancària
Terminis de ciutadà: Depenent de la data de presentació
Terminis de l'administració: No s'estableix
Tarifes aplicables: Bonificació per domiciliació bancària de tributs: 3% en el rebut de l'IBI i 1.5% en la resta de tributs
Resposta al ciutadà: No n'hi ha
Marc legal: - Els articles 25, 34 i 38 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
- L'Ordenança Municipal General d'actuacions i procediments de recaptació.
- Les ordenances fiscals de cada impost.
- Reglament UE 260/2012 (SEPA)

Sentit del silenci administratiu: No s'estableix
Observacions: En compliment dels articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, quan sigui necessari, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament. Podeu fer-ho de manera presencial mitjançant la presentació de sol·licitud o telemàticament a través del tràmit Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal.
  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ