AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir l'autorització per a realitzar el canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.
Documentació a presentar: CANVI DE TITULAR
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- DNI (persones físiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Alta o darrer rebut de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE-epígraf 721.3) de viatgers per carretera.
- Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals i tributàries, corresponent als darrers 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud.
- Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la inscripció, alta i cotització dels darrers 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud en el règim de la seguretat social que li pertoqui.
- Document de cessió signat pel cedent amb reconeixement de signatura notarial o bancari.
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Llicència municipal.
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada, o assegurança de responsabilitat civil limitada a 50 mliions, així com el darrer rebut.
- Original de la targeta de transports objecte de la sol·licitud.
CANVI DE VEHICLE.
- Instància (per duplicat).
- Full de pagament de la taxa.
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei de taxi i domiciliat a Menorca.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Llicència municipal.
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada , o assegurança de responsabilitat civil limitada a 50 miliions, així com el darrer rebut.
- Original de la targeta de transports objecte de la sol·licitud.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2020: Canvi de titular: 41,87 euros; Canvi de vehicle: 13,99 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit o presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'Ordenació de Transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

AVIS IMPORTANT.
A partir de l'1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb les autoritzacions de taxis, totes les persones físiques i jurídiques es podran comunicar i podran tramitar-les de forma electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment . Aquest és l'enllaç a aquesta seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

A partir de l'1 de gener de 2018, serà obligatòria la tramitació electrònica a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ