AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
Tramitar

Objecte del tràmit: La comunicació prèvia de les modificacions de les dades que conformen el Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics dels establiments i activitats que s’hi troben inscrits.

A mode enunciatiu, les principals dades que són objecte de modificacions i s’han de comunicar són: el canvi d’explotador, el canvi propietari, el canvi de comercialitzador, el canvi de denominació, el canvi domicili, el canvi de categoria d'hotels i apartaments, la modificació del nombre de places, etc.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
Requisits a complir:
- Disposar de les llicències i permisos corresponents i complir la normativa que li és d’aplicació, si escau.
- Si les modificacions tenen caràcter essencial i amb les comprovacions posteriors se’n desprèn la falsedat o inexactitud de la comunicació es pot suspendre l’activitat en els termes de l’article 23.4 de la Llei 8/2012.

Documentació a presentar:
La documentació a presentar per als principals tràmits és:

MODIFICACIÓ DE PLACES (establiments allotjament)

Hotel, hotel de ciutat, hotel-apartament i apartaments turístics:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Acreditació del compliment dels articles 88 o 89 de la Llei 8/2012
D) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent
F) Acreditació del pagament de la taxa corresponent A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

Turisme d’interior:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d’acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Documentació tècnica que justifiqui l'habitabilitat de les noves places turístiques sol·licitades
D) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent:
-Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
E) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe degudament signat per tècnic competent
F) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

Medi rural (agroturisme i hotel rural):
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d’acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l'expedient: Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civil, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat
C) Documentació emesa per entitat oficial que acrediti la legalitat dels edificis on es fa l'ampliació de places així com la seva antiguitat
D) Documentació tècnica que justifiqui l'habitabilitat de les noves places turístiques sol·licitades
E) Informe descriptiu de l'establiment, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent: -Nom, adreça, grup, categoria i, si escau, número de registre
-Superfície del solar, si escau
-Relació d'unitats d'allotjament autoritzades o sol·licitades, amb indicació del seu número identificador, la ubicació, la capacitat i les superfícies de dormitoris, sala, bany, terrassa i cuina
-Justificació del compliment de la normativa d'habitabilitat, accessibilitat, higiene i seguretat. La capacitat màxima haurà de correspondre’s amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
-Característiques de l'edificació: nombre d'edificis, ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun. Antiguitat de les edificacions en el cas de turisme rural
-Descripció de les zones comuns, si escau, amb la seva ubicació, la superfície i el nombre: vestíbul, recepció, serveis higènics generals, sales socials, menjadors i altres dependències i instal·lacions (sales de conferències, de reunions, de jocs, restaurants, piscines, instal·lacions esportives, gimnàs, sauna, balneari, aparcaments, etc.)
F) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent
G) Acreditació del pagament de la taxa corresponent
A més, es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat, o l’establiment que es consideri rellevant

CANVI DE CATEGORIA (establiments allotjament)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
C) Qüestionari d’autoavaluació referent a la qualificació de la categoria de l’establiment.
D) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

MODIFICACIÓ PLACES (oferta restauració)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
C) Informe descriptiu de l’establiment de restauració, degudament signat per tècnic competent, que ha de tenir el contingut mínim següent: - Nom, adreça, grup i, si escau, número de registre - Nombre de places en sala, barra i terrassa, amb menció expresa que la capacitat màxima es correspon amb allò establert en la llicència d'activitats o en la normativa de seguretat que li sigui aplicable
- Descripció de les zones comunes, amb la ubicació, superfície i nombre d’aquestes, serveis higiènics generals, menjadors, cuines, magatzems, cellers, cambres frigorífiques, instal·lacions, etc. , i dels serveis que s’hi ofereixen
D) Plànols de l'establiment amb totes les dades reflectides en l'informe, degudament signat per tècnic competent (s'haurà d'incloure totes les terrasses existents propietat del local)
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

CANVI DE TITULAR (propietari i explotador)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF de l’explotador o propietari
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.
D) En el cas de canvi de propietari, documentació acreditativa que justifiqui l'esmentat canvi
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

CANVI DE TITULAR (comercialitzador)
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Copia del DNI o CIF del comercialitzador
C) Acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de bens i societats civils, s’haurà d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, o bé presentar document de constitució de la societat.

CANVI DE DENOMINACIÓ:
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l’expedient: còpia del DNI o CIF del propietari i/o de l’explotador.
C) Si no consta a l’expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
D) Acreditació del pagament de la taxa corresponent

ALTRES MODIFICACIONS DE DADES
A) Comunicació prèvia de modificació de dades, d'acord amb el model que es facilita
B) Si no consta a l’expedient: còpia del DNI o CIF del propietari i/o de l’explotador.
C) Si no consta a l’expedient: acreditació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret de la personalitat i la representació del declarant. En cas de les comunitats de béns i societats civils, s’hauran d’indicar també els noms i DNI dels seus membres, així com presentar document de constitució de la societat.
D) Documentació acreditativa del canvi que es comunica (si escau)
E) Acreditació del pagament de la taxa corresponent


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: A qualsevol dels llocs prevista a l’article 38 de la Llei 30/1992.
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la comunicació prèvia de modificació de dades i documentació requerida.

Terminis de ciutadà: Quan es produeixi una modificació.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Taxes corresponents segons l’ordenança fiscal.
Resposta al ciutadà: Per correu certificat.
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ