AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per dur a terme activitats no permanents de recorregut supramunicipal (proves esportives, marxes, peregrinacions, etc. que transcorrin per dos o més municipis).

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: · Tota persona física o jurídica.
Requisits a complir: -Presentar la sol·licitud i tota la documentació pertinent amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista de realització (donada la casuística i el caràcter específic i singular d'aquestes activitats és recomanable presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de dos mesos o inclús superior en els casos més complexos: proves esportives, esdeveniments amb un alt nombre de participants, etc).
-En cas d’activitats que trancórrin per espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 s’ha de tenir en compte que el CIM ha d’entregar una còpia de tota la documentació de l’esdeveniment a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca dos mesos abans de la data de la prova per tant, la sol·licitud i la documentació pertinent s’ha de presentar al CIM amb una antelació suficient (es recomena presentar-la amb una antelació mínima de tres mesos).
-L'eficàcia de la resolució d'autorització queda condicionada al fet que abans de l'inici de l'activitat hauran d'estar subscrits els certificats, els contractes i les autoritzacions sectorials preceptius, les exempcions que pugui preveure la normativa sectorial que hi sigui d'aplicació i la pòlissa d'assegurança en vigor d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud d'autorització segons model oficial.
2. En cas que l'activitat l'organitzi una associació sense ànim de lucre, s'ha de presentar documentació que provi tal fet (p. e. estatuts).
3. Acreditació de la persona representant que signa la sol·licitud, si escau.
4. Nom de l'activitat i número cronològic de l'edició.
5. Justificació de l'interès públic de l'activitat amb criteris econòmics i socials.
6. Documentació tècnica subscrita per la persona titular i/o per un tècnic competent:
Croquis precís del recorregut, descripció de l'itinerari, data de celebració, horari d'inici i finalització, horari probable de pas per diferents punts determinants del recorregut i nombre de participants previst.
Una memòria descriptiva que ha de versar almenys sobre: higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renous, fums, olors i similars, així com protecció del territori; ha d'indicar també quines autoritzacions concurrents són necessàries.
7. Petició o acreditació d'exempcions, si escau (p. e. ordenances de renous).
8. Autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l'activitat, si escau (p.e.: Ajuntaments, Capitania Marítima, Demarcació de Costes de les Illes Balears, Ports de les Illes Balears, Autoritat Portuària de les Illes Balears, etc.).
9. Autorització d'ocupació quan s'ubiqui en domini públic o la indicació que no hi està subjecte perquè no s'ubica en domini públic.
10. La indicació del nom i les dades d'identificació de la persona que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control de l'activitat que s'ha de dur a terme.

En cas de proves esportives i marxes de més de 50 ciclistes també s'ha d'aportar la documentació següent:
1. Permís d'organització expedit per la federació esportiva corresponent, quan ho exigeixi la legislació esportiva.
2. Reglament de la prova.
3. Mitjana prevista tant del cap de la prova com del tancament d'aquesta.
4. Identificació dels responsables de l'organització i concretament del director executiu i del responsable de seguretat viària que dirigirà l'activitat del personal auxiliar habilitat.
5. Proposició de mesures de senyalització de la prova i de la resta dels dispositius de seguretat prevists en els possibles llocs perillosos, així com la funció que hagi d'exercir el personal auxiliar habilitat, tot això mitjançant un informe detallat i que ha de ser comunicat en el seu moment pel responsable de la seguretat viària de la prova o les forces de l'ordre al personal responsable de la vigilància d'aquests punts conflictius. El responsable de seguretat viària de la prova ha de conèixer les normes de circulació, per la qual cosa ha de tenir permís de conducció en vigència.
6. Justificant de la contractació de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents:
Tots els participants de la prova han d'estar coberts per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers fins als mateixos límits que pera danys personals i materials estableix el Reial decret 7/2001, de 12 de gener, per a l'assegurança de responsabilitat civil de vehicles de motor de subscripció obligatòria, i una assegurança d'accidents que tingui, com a mínim les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva que regula el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, sense la preceptiva contractació de la qual no es pot dur a terme cap prova.

En cas d’activitats esportives que trancórrin per espais de la Xarxa Natura 2000 la memòria descriptiva ha d’incloure tots els apartats del punt 3.1 de la Circular del conseller de Medi Amient, Agricultura i Pesca, de 17 de maig de 17, sobre la tramitació i l’avaluació de l’afectació de les activitats esportives a espais de la Xarxa Natura 2000 (BOIB núm. 71 de 10-06-2017) i un document ambiental amb el contingut del punt 3.2 de la mateixa circular .

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368393
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud, segons el model oficial, degudament emplenada, junt amb tota la documentació abans esmentada, amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista de realització (donada la casuística i el caràcter específic i singular d'aquestes activitats és recomanable presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de dos mesos o inclús superior en els casos més complexos) o una antelació de més de dos mesos en el cas que l’activitat trancorri per espais de la Xarxa Natura 2000.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l’expedient.

Terminis de ciutadà: Presentació de la sol·licitud i la documentació completa amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista de realització de l'activitat (recomanable dos o més mesos).
Terminis de l'administració: 30 dies
Tarifes aplicables: Gratuït.
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica.
Marc legal: -Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
-Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació (BOE núm. 306 de 23-12-2003).
-Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva (BOE núm.149 de 23-06-1993).
-Reial decret 7/2001, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (BOE núm. 12 de 13-01-2001).
-Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental (BOIB núm. 28 de 3-3-2018).

Sentit del silenci administratiu: Positiu (en cas que la sol·licitud estigui ben presentada, inclogui tota la documentació requerida i l'activitat no transcorri per domini públic).
Observacions: Totes les activitats de recorregut són activitats no permanents menors.
La naturalesa de l'autorització d'activat no permanent té un caràcter discrecional, singular i puntual.
Totes les activitats no permanents de recorregut han de disposar, abans de l'inici de l'activitat, d'una pòlissa d'assegurança en vigor d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
Les proves esportives i les marxes de més de 50 ciclistes també han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers fins als mateixos límits que per a danys personals i materials estableix el Reial decret 7/2001, de 12 de gener, per a l'assegurança de responsabilitat civil de vehicles de motor de subscripció obligatòria, i una assegurança d'accidents que tingui, com a mínim les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva que regula el Reial decret 849/1993, de 4 de juny.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autorització d'activitats esportives i altres activitats de recorregut
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Annex II del Reial Decret 1428/2003
Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 14 de febrer de 2018 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats esportives a espais de rellevància ambiental
Reial Decret 7/2001, de 12 de gener, Reglament sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor
Reglament trànsit ANNEX II
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ