AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Llicència de pesca marítima recreativa individual
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir la llicència de pesca marítima recreativa individual, la qual permet pescar des de terra. Té una validesa de 3 anys.
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera. Servei de pesca.
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 14 anys. Les persones menors de 14 anys poden practicar la pesca des de terra sense necessitat de la llicència individual.
Requisits a complir: Tenir 14 anys.

Documentació a presentar: - Sol·licitud (model oficial). Es facilita en el moment de sol·licitar les dades personals.
- Una fotocòpia del DNI o, en el cas d’estrangers, del NIE, del passaport o del document governatiu del país reconegut per l’Administració espanyola per a la primera expedició. Aquest document no és necessari en el cas de renovacions.
Tampoc no serà necessària l'aportació de la fotocòpia del DNI o NIE si el sol·licitant, en el moment de tramitar la llicència, ens signa un document de consentiment perqué puguem consultar les seves dades d'identitat a través de la plataforma Pinbal (verificació telemàtica de dades).
- Comprovant del pagament de la taxa corresponent.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Adreçar-se a les oficines d'atenció indicades i presentar la documentació requerida. La llicència s'entregarà al moment.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata.
Tarifes aplicables: 2020: 26 €; duplicats: 10,69 €. Per a persones jubilades i majors de 65 anys és gratuïta.
Resposta al ciutadà: Presencialment o per correu postal
Marc legal: - Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes (BOE núm. 84).
- Reial Decret 347/2011, que regula la pesca a les aigües exteriors.
- Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
- Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
- Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca.
- Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
- Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Les llicències de les altres comunitats autònomes també són vàlides per poder pescar a les Illes Balears.
En general es pot pescar fins a 5 kg més una peça per llicència i dia.

Important:
Hi ha algunes espècies que tenen una talla mínima de captura. S'han de respectar també els períodes de veda per al raor i el verderol.
Publicació del Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.

Important per a la pesca a l'àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.
Resolució del director general de Pesca i Medi Marí, de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Llibret informatiu sobre la pesca recreativa a les Illes Balears (edició 2019)
Cuaderno informativo sobre la pesca recreativa en las Illes Balears (edición 2019)
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears
Ordre de 13-06-12, que regula la recollida de bogamarins
Correcció d'errades de 20 de setembre de 2014, al Decret 34/2014 de pesca
Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les illes Balears
Reial Decret 347/2011, d'11 de març, que regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors
Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes de determinades espècies de pesca
Reial Decret 2510/1977, de 5 d'agost, que regula la delimitació de les aigües exteriors (pesca)
Resolució de 21 de desembre de 2017, per la qual s’estableixen els dies hàbils per a la pràctica de la pesca recreativa a l’àrea C de la Reserva Marina del Nord de Menorca
Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire I s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ