ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per realitzar el transport regular d'ús especial.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
Documentació a presentar: - Número de resolució del curs anterior, en el cas de renovació.
- Número de places contractades (per itinerari)
- Matrícules dels vehicles (adjuntar llistat)
- Itinerari: punt d’inici i final dels trajectes d’anada i tornada, i nomenclatura de carrers i carreteres de l’itinerari a seguir
- Parades (indicar carretera o carrer i punt quilomètric oficial o número de carrer)
- Autorització a l'òrgan competent en matèria de trànsit a subministrar les dades que consten en el permís de circulació, ITV, i nombre total d'autobusos dels quals és titular l'empresa, i declar que els vehicles són aptes i compleixen amb els requisits del transport de menors en edat escolar regulats en el rd 443/2001, i així mateix autorització als òrgans competents en matèria tributària i de seguretat social a subministrar per mitjans telemàtics a l'administració de transports certificació sobre la inexistència de deutes i del compliment de les obligacions fiscals i laborals i socials en els termes previstos a la regulació del transport.
- Justificant de pagament de la taxa
- Còpia de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles només en el cas de vehicles no adscrits abans a rutes de transport escolar.
- Certificat d’entitat asseguradora, o còpia dels rebuts, que acreditin que els vehicles compten, a la data de la sol·licitud, amb l’assegurança de responsabilitat civil a 50.000.000 d’euros al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.
- En el cas de subcontractació, còpia del document en el que la conselleria d’educació l’autoritza i relació de vehicles
- Plànol de l’itinerari en el cas que sigui nou o s’hagin produït canvis respecte al de l’any anterior.
- Còpia del contracte, excepte en el cas de renovació de l’autorització.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros per cada itinerari; Modificació dades o renúncia: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Per correu al domicili de l'interessat, per telèfon, presencialment
Marc legal: · Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
- Reial Decret 1211/1990 de 28 de setembre
- Reial Decret 443/2001 de 27 d'abril
- Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ