AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per realitzar el transport regular d'ús especial.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal degudament autoritzat.
Documentació a presentar: - Número de resolució del curs anterior, en el cas de renovació.
- Número de places contractades (per itinerari)
- Matrícules dels vehicles (adjuntar llistat)
- Itinerari: punt d’inici i final dels trajectes d’anada i tornada, i nomenclatura de carrers i carreteres de l’itinerari a seguir
- Parades (indicar carretera o carrer i punt quilomètric oficial o número de carrer)
- Autorització a l'òrgan competent en matèria de trànsit a subministrar les dades que consten en el permís de circulació, ITV, i nombre total d'autobusos dels quals és titular l'empresa, i declar que els vehicles són aptes i compleixen amb els requisits del transport de menors en edat escolar regulats en el rd 443/2001, i així mateix autorització als òrgans competents en matèria tributària i de seguretat social a subministrar per mitjans telemàtics a l'administració de transports certificació sobre la inexistència de deutes i del compliment de les obligacions fiscals i laborals i socials en els termes previstos a la regulació del transport.
- Justificant de pagament de la taxa
- Còpia de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles només en el cas de vehicles no adscrits abans a rutes de transport escolar.
- Certificat d’entitat asseguradora, o còpia dels rebuts, que acreditin que els vehicles compten, a la data de la sol·licitud, amb l’assegurança de responsabilitat civil a 50.000.000 d’euros al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.
- En el cas de subcontractació, còpia del document en el que la conselleria d’educació l’autoritza i relació de vehicles
- Plànol de l’itinerari en el cas que sigui nou o s’hagin produït canvis respecte al de l’any anterior.
- Còpia del contracte, excepte en el cas de renovació de l’autorització.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó - Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2020: 41,87 euros per cada itinerari; Modificació dades o renúncia: 13,99 euros
Resposta al ciutadà: Per correu al domicili de l'interessat, per telèfon, presencialment
Marc legal: · Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
- Reial Decret 1211/1990 de 28 de setembre
- Reial Decret 443/2001 de 27 d'abril
- Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ