AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Informe previ de qualificació d'edificis en règim especial en sòl rústic (ERE)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir informe en relació a la possible regularització com edificis en règim especial (ERE), als que fa referència la disposició transitòria quarta del PTI, dels edificis existents en sòl rústic que hagin esdevingut disconformes amb l'ordenació urbanística aplicable després de l'entrada en vigor del PTI. El tràmit serà necessari abans de que l'ajuntament atorgui llicència d'obres per realitzar intervencions sobre aquest tipus d'edifici, mentre no estigui aprovat el Catàleg d'ERE que ha d'elaborar el Consell Insular de Menorca.
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: · Tota persona o entitat interessada.
Requisits a complir: · Presentar la documentació pertinent.
Documentació a presentar: 1. Instància sol·licitant la inclusió en el règim especial (ERE) de qualsevol edificació existent en sòl rústic,
2. a) Per edificacions construïdes abans de 1.956, acreditar que l’edifici és anterior a aquella data presentant els següents documents:
- Certificat urbanístic municipal (sobre l’antiguitat dels edificis, les llicències d’obres atorgades, l’existència d’expedients de disciplina urbanística, etc.)
- Certificació literal de la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat, on constarà la titularitat, característiques i superfície de la finca.
- Plànol cadastral de la finca (parcel·lari) a escala 1/5.000 o similar, on constin les edificacions existents.
- Plànols que reflecteixin l'estat actual de les edificacions que es volen incloure en el règim especial (amb cotes generals, indicant superfícies i usos de les estances i els volums en m3) i fotografies actuals de totes les façanes de l'edificació.
- En el seu cas, còpia de les llicències d’obres atorgades en relació a qualsevol intervenció que s’hagi realitzat sobre els edificis.
b) Per edificacions construïdes després de 1.956, acreditar la seva legalitat aportant els següents documents:
- Certificat urbanístic municipal (sobre l’antiguitat dels edificis, les llicències d’obres atorgades, l’existència d’expedients de disciplina urbanística, etc.) o còpia de les llicències d’obres atorgades en relació a la construcció o a qualsevol intervenció que s’hagi realitzat sobre els edificis.
- Nota simple registral o Certificació del Registre de la Propietat sobre la titularitat, característiques i superfície de la finca a la que pertanyen les edificacions.
- Plànol cadastral de la finca (parcel·lari) a escala 1/5.000 o similar, on constin les edificacions existents.
- Plànols que reflecteixin l'estat actual de les edificacions que es volen incloure en el règim especial (amb cotes generals, indicant superfícies i usos de les estances i els volums en m3) i fotografies actuals de totes les façanes de l'edificació.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la documentació relacionada anteriorment, al SAC o ajuntament.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas de que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l'expedient, al SAC o ajuntament.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 30 dies
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Correu certificat
Marc legal: · Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
· Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística.
· Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
· Llei 8/1998 d'1 de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació.
· Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
· Llei 14/2000 de 21 de desembre, d'ordenació territorial.
· Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
· Pla Territorial Insular de Menorca. Disposició transitòria quarta.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ