AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'obtenir la targeta de tacògraf digital.
El tacògraf digital o aparell de control, és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar automàtica o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels esmentats vehicles i de determinats temps de feina dels seus conductors.
Las targetes de tacógraf poden ser dels tipus següents:
targeta de conductor
targeta de l'empresa
targeta de control i targeta de centre d'assaig

Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol empresa o conductor que reuneixi els requisits.
Requisits a complir: Els assenyalats a l'Ordre Ministerial 1190/2005, de 25 d'abril de 2005.
Documentació a presentar: Per a obtenir la targeta de conductor.
0. Imprès de sol·licitud
1. DNI, TIE o passaport
2. Permís de conduir vigent de les classes C, C1, D ó D1, excepte quan figuri inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit
3. Acreditació de la residència en la província en la qual se presenta la sol·licitud.
A aquests efectes, per als ciutadans de paísos pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor provatori, i, per als ciutadans de tercers països, s'acreditará la residència mitjançant la targeta d'identidad d'estranger (TIE) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant autorizació administrativa per a treballar o altra documentació equivalent expedida conforme a la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
4. Fotografía actual del sol·licitant, de tipus carnet i amb les característiques següents:
Mida de 25 x 32 milímetres, en color, amb un fons uniforme i de to blanc o clar. La distància entre la barbeta i el naixement dels cabells o el front serà d'entre 20 i 25 milímetres.
No haurà de surtir amb ulleres fosques, capell o qualsevol altre element que oculti total o parcialment la cara.
Si s'envía per Internet, la fotografía haurà de tenir una resolució mínima de 600 punts per polsada, retallada a una mida de 25 x 32 milímetres, i estarà en format JPEG, amb una compressió que no comprometi la seva qualitat.
Per a obtenir la targeta d'empresa:
0. Imprès de sol·licitud
1. DNI, TIE o CIF
2. Acreditació del domicili fiscal.
3. Quan l'empresa no sigui titular d'autorització de transport, permis de circulació d'algún vehicle que l'empresa disposi en arrendament o del que sigui titular i per al qual precisi el tacógraf.
4. Escriptura de poders (fotocòpia acarada), si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació necessària al SAC.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 2020: 29,80 €. Es tracta d'un tràmit de la CAIB. L'abonament de taxes s'ha de fer amb l'imprès 046.
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: Ordre FOM 1190/2005, de 25 d'abril, per la qual se regula la implantació del tacògraf digital.
Ordre FOM 2861/2012, de 13 de desembre, que regula el document de control administratiu exigible per a la realització del transport públic de mercaderies per carretera.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
Podeu trobar més informació a la pàgina web del Ministeri de Foment: https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/TACOGRAFO_DIGITAL/

Segons la normativa publicada el 5 de gener de 2013, Ordre FOM/2861/2012, no s'exigirà la prèvia personació de l'interessat com a requisit necessari per a la realització dels tràmits relacionats amb la targeta de conductor, suprimint, per tant, la referència «prèvia personació de l'interessat per acreditar la seva identitat i comprovar el compliment dels requisits» prevista en els articles 4, 6, 7, 8 i 9 de l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital.

Per abonar la taxa, l'imprès s'ha de descarregar de la pàgina web de la CAIB, a l'enllaç següent: http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3726

La renovació únicament se pot sol·licitar quan faltin menys de 35 dies per a la seva caducitat.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ