Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca Consorci Sociosanitari de Menorca SILME IME
 
ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament d'Alaior
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants d'Alaior i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicles nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d'alta en el Padró Municipal d'Habitants d'Alaior
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): (nómes informació) 971371002 Ext. 139
Per correu: Major, 11 07730 Alaior
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les aprovades per l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IVTM
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal municipal, reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s'ha d'entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dues còpies.

En el moment de realitzar el tràmit on line, es convenient tenir a ma la fitxa técnica on s'indiquen les característiques técniques del vehicle. Aquest document el facilita l'empresa venedora del vehice.

  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ