Ajuntament de AlaiorAccedeix a cada una de les entitats des d'aquí:
Consell Insular de Menorca Ajuntament de Maó Ajuntament de Ciutadella Ajuntament de Alaior Ajuntament des Mercadal Ajuntament de Sant Lluis Ajuntament des Migjorn Ajuntament des Castell Ajuntament de Ferreries

Accedeix a cada un dels consorcis i altres organismes des d'aquí:
Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca Consorci de Residus i Energía de Menorca
 
AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament d'Alaior
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants d'Alaior i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicles nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d'alta en el Padró Municipal d'Habitants d'Alaior
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament d'Alaior
Per telèfon (només informació): (nómes informació) 971371002 Ext. 139
Per correu: Major, 11 07730 Alaior
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les aprovades per l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'IVTM
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Ordenança fiscal municipal, reguladora de l'Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s'ha d'entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dues còpies.

En el moment de realitzar el tràmit on line, es convenient tenir a ma la fitxa técnica on s'indiquen les característiques técniques del vehicle. Aquest document el facilita l'empresa venedora del vehice.

  
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ