AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar l'alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant
Requisits a complir: Que estigui vigent l'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei particular.
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Justificant que acrediti la necessitat de realitzar l'augment de còpies: augment de la facturació, augment de la cartera de clients i/o augment dels proveïdors (art. 32.1 de l'Ordre FOM 734/2007).
- Full de pagament de la taxa.

- SOL·LICITUD DE BESCANVI si no l'heu demanat amb anterioritat

Juntament amb el document original, haureu de presentar la fotocòpia de la documentació, o bé fotocòpies compulsades.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies
Terminis de l'administració: 7 dies (si tota la documentació presentada és correcta)
Tarifes aplicables: 2019: 41,37 euros
Resposta al ciutadà: Per telèfon o per escrit al seu domicili, o presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT
Ordre FOM 734/2007, que desenrotlla el ROTT
Ordre FOM/1996/2014, de 24 d'octubre, per la qual se modifica l'Ordre FOM/734/2007, de 20 de març

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (còpies d'autoritz. de transport privat complementari de mercaderies)
Documentación a presentar (copias de autoriz. de transporte privado complementario de mercancías)
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo
Ordre 734/2007, de 20 de març que desenvolupa el RD 1225/2006 d'ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ