AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Llicències de caça
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la llicència de caça (expedició o renovació). Es pot expedir per 1, 2 o 3 anys.
Àmbit de responsabilitat: Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona major de 18 anys. Les persones majors de 14 anys no emancipades, o de 16 anys per a la pràctica de caça major, poden practicar la caça, sempre i quan disposin de l'oportuna autorització expressa i per escrit per part de qui ostenti la seva representació legal.
Requisits a complir: Tenir 14 anys d'edat.
No estar inhabilitat per a l'obtenció de la llicència de caça.

Documents que han d'acompanyar les llicències de caça:
- Assegurança obligatòria del caçador
- DNI
- Permís i guia d'armes
- Autorització del titular del vedat
- Autoritzacions específiques exigides a l'ordre de vedes
- Còpia de notificacions per a sistemes d'excepció

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
2. Fotocopia DNI o passaport en el cas d'estrangers
3. Llicència caducada si es tracta d'una renovació
4. Llicència vigent de la federació de caça, si escau
5. Fotocopia DNI del tutor o representant legal, en cas de ser major de 14 anys i menor de 18
6. Justificant de jubilació o pensionista, si escau
7. Comprovant del pagament de la taxa corresponent

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (SAC) o a Sa Granja i Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó - Plaça de la Catedral, 5 07760 Ciutadella
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud per a l'expedició o renovació de la llicència de caça
2. Adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa, si escau
3. Signar i recollir la llicència de caça

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Es tracta d'un tràmit de resolució immediata
Tarifes aplicables: Consultar la relació de taxes del document adjunt (gratuïta per a persones pensionistes i majors de 65 anys)
Resposta al ciutadà: Personalment. Al seu domicili a través de correu certificat
Marc legal: - Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006
- Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006 sobre la caça i la pesca fluvial a les Illes Balears
- Ordre de vedes de la temporada de caça vigent

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: CAÇADOR/A, recordau que, a més d'altres pràctiques, està prohibit:
· Caçar a menys de 100 m de nuclis urbans i rurals, edificis habitables aïllats, edificis agraris o ramaders, jardins i parcs públics, àrees recreatives i zones d'acampada.
· Caçar a menys de 25 m de vies fèrries i camins d'ús públic.
· Disparar en direcció als nuclis urbans, cases, carreteres, camins o vies fèrries, si els projectils poden arribar a la zona de seguretat dels apartats anteriors.
· Caçar a terrenys de conreu i a repoblacions quan hi hagi perill de danyar plantes o collites.
· Caçar des de vehicles o embarcacions.
· Caçar al vespre.
· Caçar amb escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui contenir més de 2 cartutxos.
· Caçar amb xarxes, llevat dels filats de coll autoritzats.
· Caçar amb magnetòfon o reclam mecànic.
· Caçar en època de veda.
· Caça amb poca visibilitat (neu, pluja, boira).
· Caçar a menys de 30 m de menjadors i abeuradors d'espècies cinegètiques.
· Totes les prohibicions esmentades a la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, i a la Llei 3/2013 que la modifica.

Recordau la prohibició d'emprar verins i l'obligació de denunciar-ho si ho detectau.

Recordau que les llicències de caça expedides amb la bonificació per estar federat, han d'anar acompanyades sempre de la llicència federativa.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ