AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3544_Explotació conjunta de diferents establiments (hotel, hotel-apartament i apartament turístic)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Explotació conjunta de diferents establiments d’hotel, hotel-apartament i apartaments turístics.

INICI DE L'ACTIVITAT:
La facultat d’inici de les activitats queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l’interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit material turístic com a altres.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.
Requisits a complir: Les empreses explotadores que vulguin explotar conjuntament diferents establiments, d’igual o similar categoria, hauran de sol·licitar-ho mitjançant formulari (veure documents relacionats).
Aquesta explotació és compatible en un o diversos immobles vinculats per la seva activitat l’existència d’hotels i hotels apartaments, sempre que siguin de la mateixa categoria. També és compatible en un o diversos immobles l’existència d’hotels i hotels apartaments amb establiments d’apartaments turístics pertanyents a un grup d’edificis o complexos, sempre que siguin de categoria similar.
Es poden explotar conjuntament diferents establiments d’allotjament turístic, sempre que compleixin les condicions següents:
a) Si els establiments que sol·liciten l’explotació conjunta pertanyen a un mateix grup, hauran de tenir la mateixa categoria.
b) Si els establiments d’allotjament pertanyen a grups diferents, es podran explotar conjuntament sempre que tinguin una categoria similar (veure art. 89.5 Decret 20/2015).
c) L’explotació de tots els establiments que es dugui a terme conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa explotadora.
d) La distància màxima entre els establiments no pot ser superior a 200 m i ha de ser practicable per a persones amb minusvalidesa.
e) S’han de complir les condicions reglamentàries de menjadors i sales per als establiments que s’explotin conjuntament.

Documentació a presentar: Per tal que l’Administració turística competent dugui a terme la inscripció de l’explotació conjunta, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:
A) Instància (veure documents relacionats).
B) Certificat, emès per tècnic competent, on es certifiqui que l’itinerari, entre els establiments objecte de la petició, es practicable. El tècnic també ha d’adjuntar un plànol o croquis de l’itinerari.
C) Qüestionari d'autoavaluació per a la totalitat del complex resultant.
D) Es pot incloure tota la informació de l’empresa, l’activitat o l’establiment que es consideri rellevant.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud i documentació requerida.

Un cop presentada la sol·licitud, el departament de turisme efectuarà comprovació de les dades declarades i la inspecció corresponent.

Si amb les comprovacions efectuades es desprèn la falsedat o la inexactitud essencial de les dades declarades, s’ha de suspendre l’activitat, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, sens perjudici que, si correspon, es pugui incoar un expedient d’esmena de defectes o, si escau, sancionador. Si hi ha risc per a les persones o coses, la suspensió es pot adoptar de forma cautelar i immediata, mitjançant una resolució motivada.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 71,40 euros
Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Un cop que acabi l’explotació conjunta per qualsevol motiu, s’ha de presentar un nou qüestionari d’autoavaluació per cadascun dels establiments, i s’han de complir tots els mínims que la norma exigeix segons la categoria que pertoqui i també s’ha d’assolir la puntuació mínima exigida.

La presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat, acompanyada amb la documentació exigida, habilita, excepte en els casos en què es requereixi normativament una autorització administrativa específica prèvia, des del dia en què es presenta, per al desenvolupament de l’activitat de què es tracti amb una durada indefinida, sens perjudici del compliment de les altres obligacions exigides en altres normes que hi siguin aplicables i de les facultats de comprovació posterior que tenguin atribuïdes les administracions competents.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial que s’adjunti o incorpori a una declaració responsable d’inici d’activitat impliquen la cancel·lació de la inscripció i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada, sens perjudici de la responsabilitat legal en què es pugui haver incorregut, amb instrucció prèvia del procediment corresponent, en el qual s’ha de donar audiència a la persona
interessada.

Així mateix l’administració turística competent que hagi detectat la inexactitud o la falsedat a què es refereix el paràgraf anterior incoarà la instrucció del procediment sancionador i imposarà l’obligació al responsable de restituir la situació jurídica al moment previ al desenvolupament o exercici de l’activitat.


 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ