AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'accés a la informació pública del Consell Insular de Menorca
Tramitar

Objecte del tràmit: Tal com exposa la Llei 19/2013, el dret d'accés a accedir a informació pública es recull en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Àmbit de responsabilitat: Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: Per a la sol·licitud és imprescindible la identificació personal, nom, DNI i dades de contactes per poder tramitar la resposta.

Documentació a presentar: ---
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Els interessats podran sol·licitar qualsevol documentació que no estigui subjecta als límits especificats (veure observacions).
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: 1 mes, ampliable a 2 en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies pot donar lloc a l’exigència de taxes.
Resposta al ciutadà: Preferentment per via electrònica.
Marc legal: Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sentit del silenci administratiu: Desestimatori.
Observacions: Límits al dret d'accés a la informació pública.
El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria fer mal a una persona o l'interès públic.
Aquests límits estan definits en la Llei i són els següents:
- La seguretat nacional
- La defensa
- Les relacions exteriors
- La seguretat pública
- La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
- La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
- Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
- Els interessos econòmics i comercials
- La política econòmica i monetària
- El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
- La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
- La protecció del medi ambient

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ