AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització referent al canvi d'ús (sòl rústic)
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir l'informe previ i vinculant que determina l'article 36.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR) per poder tramitar el canvi d'ús a residencial d'edificis i construccions existents en sòl rústic comú, (article 30.4 de la Norma territorial transitòria).

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: L'ajuntament.
Requisits a complir: Presentar la documentació pertinent.
Documentació a presentar: Documentació en paper i en format digital (original o fotocòpia acarada) a presentar per part de l'ajuntament al CIM:
1. Sol·licitud d'informe previ i vinculant que determina l'article 36.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR).
2. Certificat del registre de la propietat per tal de comprovar que la parcel·la és independent inscrita registralment abans de l'aprovació inicial d'aquesta Norma territorial transitòria.
3. Acreditació de l'antiguitat tenint en compte que ha de ser anterior a 1956, la qual cosa s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de fotografies, d'un certificat de l'antiguitat de l'edificació i d'un croquis de les seves dimensions que ha de signar un tècnic competent.
4. Avantprojecte o projecte redactat per tècnic competent. Ha de complir les següents condicions:
a) Plànol d'emplaçament on s'indiqui la categoria de sòl rústic, la parcel·la (indicant polígon i parcel·la i número de finca registral) i les diferents edificacions.
b) Han de resoldre les seves dotacions de forma autònoma i individualitzada, o bé a partir de les infraestructures existents.
c) Sempre que es generin aigües residuals, les edificacions han de complir el que s'especifica en l'annex IV del Pla Hidrològic i, en tot cas, incloure sistemes de recollida i tractament (fossa sèptica estanca, sistema d'oxidació total, etc.), de manera que es garanteixi que no es produiran abocaments que puguin afectar el subsòl o les aigües subterrànies.
d) S'han d'instal·lar sistemes d'energies renovables que suposin com a mínim un 20% del subministrament energètic global a l'edificació.
e) S'han de recollir les aigües pluvials en aljubs per tal d'aprofitar-les posteriorment.
f) En el cas que les edificacions existents no compleixin amb l'alçada mínima que fixa el Decret d'habitabilitat, i sempre que el règim aplicable a la categoria de sòl en què se situïn no ho impedeixi, es permet en aquestes edificacions fer obres d'augment de volum que no excedeixin el 20% del volum de l'edificació preexistent. Aquestes ampliacions s'han d'integrar en les edificacions i no han de danyar els valors arquitectònics originals.
g) En AANP es prohibeixen totalment les obres que comportin augment de volum.
h) Ha de justificar que el canvi d'ús no perjudicarà el medi ambient ni comprometrà la viabilitat econòmica de l'explotació agricolaramadera.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó.
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la documentació relacionada anteriorment, a l'ajuntament respectiu.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas de que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l'expedient, al SAC o ajuntament.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Correu certificat.
Marc legal: -Llei 9/1990, de 24 de juny, d'atribucions de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat.
-Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
-Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i mesures tributàries.
-Llei 14/2000 de 21 de desembre, d'ordenació territorial.
-Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
-Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl.
- Pla territorial insular i Norma territorial transitòria (article 30.4).
-Pla d'ordenació urbana, el que correspongui.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ