AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Ajuts al lloguer d'habitatges que s'inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic
Tramitar.

Objecte del tràmit: 1.1 L’objecte d’aquestes bases és establir i regular el ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca destinats a subvencionar el lloguer d’habitatges en condicions ètiques, d’aquells habitatges que s’hagin adherit al el programa pilot de Lloguer Ètic. L’adhesió al programa s’ha de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta al programa com «Annex II: Sol·licitud d’inscripció al programa pilot Lloguer Ètic»i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM. Aquesta sol·licitud també es podrà descarregar a travès de l’aplicació informàtica creada per donar suport al programa i s’haurà d’acompanyar de la documentació que s’indica a l’apartat 11.1 del programa pilot Lloguer Ètic. L’adhesió al programa és podrà fer en qualsevol moment mentre duri la vigència del programa.
1.2 La finalitat d’aquests ajuts és facilitar que els titulars d’un habitatge adherit al programa pilot Lloguer Ètic es puguin estalviar part de les despeses derivades de la subscripció de contractes de lloguer ètic.
1.3 El programa pilot Lloguer Ètic, aprovat per acord del Consell Executiu de 28 de gener de 2019, té una doble vessant, per una part incidir sobre els propietaris d’immobles que els volen llogar i per l’altra sobre les persones i famílies que volen accedir a un pis de lloguer en el marc d’aquest programa i a les quals, per les seves condicions i característiques socials, laborals econòmiques, els és impossible accedir a un pis de lloguer a preus de mercat i pels seus propis mitjans.
Per altra banda, també es pretén que les persones inquilines participin en les propostes d’assessorament, formació, organització domèstica i d’eficiència energètica amb l’objectiu d’aconseguir una solució definitiva a l’accés i manteniment d’un habitatge.

Àmbit de responsabilitat: Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Qui ho pot demanar: 5.1. Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica, que compleixin les condicions següents:
a) Siguin titulars d'un o més habitatges buits i que estiguin en condicions de ser llogats.
b) Siguin titulars d'un o més habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
S'entén com a titular d’un habitatge els que tenguin un dret real sobre ell que els faculta a llogar-lo com a arrendadors (en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l’ús).
c) Estiguin adherits al programa pilot Lloguer Ètic i hagin formalitzat un contracte de lloguer ètic en el moment de presentar la sol·licitud.
5.2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5.3. Queden excloses d’aquesta convocatòria, com a persones beneficiàries d'aquests ajuts, els grans tenidors d'habitatges definits en la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears; és a dir, les persones físiques o jurídiques que, per si mateixes, de manera directa o indirectament a través de la participació en altres societats o grups de societats de les quals tenguin el control efectiu, disposen de deu o més habitatges, a l’àmbit de les Illes Balears, en règim de propietat, lloguer, usdefruit o qualsevol altre dret que els faculti per cedir-ne l’ús, i que tenguin com a activitat econòmica la promoció immobiliària, la intermediació, la gestió, la inversió, la compravenda, el lloguer o el finançament d’habitatges. Als efectes d’aquesta llei, es considera que hi ha un grup de societats quan es doni algun dels casos establerts en l’article 42 del Codi de comerç

Requisits a complir: 2.1. Els habitatges susceptibles de ser adscrits al programa Lloguer Ètic han de complir els requisits següents:
- Han de ser habitatges desocupats i en condicions de ser llogats.
- Han de ser habitatges destinats al lloguer d’estades curtes i que es vulguin destinar a lloguer de llarga durada.
2.2. A més, els habitatges han de complir les condicions següents:
- Estar ubicats en els nuclis tradicionals, entenent-se aquests com els definits en l’article 45.1 del Pla Territorial Insular (PTI) vigent: Maó, Ciutadella, Alaior, Ferreries, Fornells, es
Mercadal, Sant Climent, Sant Lluís, es Castell i es Migjorn Gran.
- Tenir cèdula d’habitabilitat i certificat d'eficiència energètica o estar en condicions d’obtenir- los.
- Estar desocupats i en disposició de lloguer d’acord amb la Llei d’arrendaments urbans.
- Comptar amb les condicions per poder ser habitable de forma immediata i amb una sèrie de característiques com:
- Aigua corrent freda i calenta.
- Estar d’alta i tenir un comptador individual dels subministraments bàsics com aigua i electricitat.
- Tenir el mobiliari i electrodomèstics bàsics de cuina.
- Tenir una adequada ventilació segons la normativa bàsica d’habitabilitat.
2.3. Poden ser objecte de subvenció les despeses següents:
- El cost de l’assegurança de la llar fins a un màxim de 400,00 € a l’any, que inclogui la reclamació de danys causats per l’inquilí i l’impagament del lloguer.
- El cost del certificat d’eficiència energètica fins a un màxim de 200,00 € en el supòsit que l’immoble a llogar dins el programa no el tengui i estigui en condicions d’obtenir-lo, o s’hagi expedit dins els tres mesos anteriors a l’adhesió de l’immoble al programa Lloguer Ètic.
- El cost del 50 % de l’impost de béns immobles (IBI) fins a un màxim de 300,00 € a l’any mentre duri l’adhesió de l’immoble al programa Lloguer Ètic.
- El pagament de la taxa corresponent a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, que per a l’any 2019 és de 25,24 €, en el supòsit que l’immoble a llogar dins el programa no el tengui o hagi caducat, i estigui en condicions d’obtenir-lo, o que s’hagi expedit dins els tres mesos anteriors a l’adhesió de l’immoble al programa Lloguer Ètic
2.4. Queden exclosos del procediment de concessió dels ajuts establerts en aquestes bases els habitatges de titularitat de grans tenidors d'habitatge als efectes de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears.

Documentació a presentar: 6.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es pot descarregar a la seu electrònica del CIM. Aquesta sol·licitud també es pot descarregar a travès de l’aplicació informàtica creada per donar suport al programa.
6.3. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
6.3.1. Documentació administrativa general
Els sol·licitants han de presentar part de la documentació administrativa general per adherir-se al programa pilot Lloguer Ètic, de manera que n'hi haurà prou de presentar la documentació següent:
a) Còpia del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF o CIF).
b) En el cas d’empreses (si és un requisit), han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. Si l’empresa no està obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable (annex III).
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat, el model de la qual s’adjunta com a annex III d’aquestes bases.
e) Declaració responsable signada pel sol·licitant o representant legal del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Seguretat Social. Aquesta declaració es pot fer emplenant l’apartat corresponent del model de sol·licitud recollit en l’annex I.
f) Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'administració de l'Estat (annex I d’aquestes bases).
g) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex IV).
6.3.2. Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts:
a) Declaració responsable que el titular de l’immoble es troba adherit al programa pilot Lloguer Ètic (annex V).
b) Còpia del contracte de lloguer ètic.
c) Còpia de la cèdula d'habitabilitat de l'immoble que es troba adherit al programa Lloguer Ètic.
d) Còpia del certificat d’eficiència energètica de l’immoble.
D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l'LPACAP).
D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Fins l'1 de novembre de 2019 o fins que hi hagi crèdit a la partida corresponent
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Bases de la convocatòria.
Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ