ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera
Tramitar

Objecte del tràmit: Comunicar la sol·licitud d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera adjuntant la documentació requerida al reglament d’ús de la marca i del seu logotip.

Àmbit de responsabilitat: Agència Menorca Reserva de Biosfera - Medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: Qualsevol productor, establiment i/o entitat legalment constituïts que realitzin la seva activitat principal a Menorca.

Requisits a complir:
- Els productors, els establiments i les entitats han d'estar legalment constituïts i realitzar la seva activitat principal en l'àmbit de la reserva de biosfera de Menorca.
- Presentar la documentació requerida comuna per a tots els productors, establiments i entitats, així com complir tots els requisits obligatoris i un 20 % dels requisits recomanables segons la fitxa del recurs, producte, bé o servei que es vol autoritzar.
- Compromís de complir fins a un 50 % dels requisits recomanables durant els 3 anys posteriors.
- Complir tot l’establert en el reglament d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera.

Documentació a presentar:
-Memòria justificativa en què es detallin les característiques dels recursos locals, productes, béns o serveis que aspiren a la utilització de la marca i el logotip. S’hi ha d'incloure tota la informació i documentació justificativa del compliment dels requisits i compromisos establerts en aquest reglament i en la fitxa de requisits aplicable al producte, bé o servei per al qual es desitja obtenir l’autorització, així com qualssevol altres certificats que puguin aportar-ne informació addicional. A la mateixa memòria cal indicar els requisits recomanables que es comprometen a complir dintre dels 3 anys següents després d’haver-se concedit l’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera.
-En el cas dels recursos locals, productes, béns o serveis que tenguin la ISO 14001, EMAS, la qualificació de denominació d'origen, indicació geogràfica protegida, especialitat tradicional garantida, producte ecològic o certificació de la Carta europea de turisme sostenible, han d’acreditar-ho adequadament enviant la còpia del certificat de concessió.
-Escriptura de constitució o document que n’acrediti la personalitat.
-NIF o CIF
-Certificat d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
-Si escau, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o servei per al qual se sol·licita l'autorització d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera.
-Declaració responsable que reflecteixi la producció anual estimativa del recurs local, producte, bé o servei que farà ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera.
-Declaració responsable que compleix la normativa sectorial que li correspon, la qual no preveu cap incompatibilitat per accedir a l’obtenció de l’ús de la marca.
- Si escau, declaració responsable que l’explotació no fa ús de cultius o farratges transgènics per desenvolupar l’activitat per al qual se sol·licita l'autorització d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera.
- Declaració responsable del nombre de treballadors contractats per desenvolupar l’activitat per al qual se sol·licita l'autorització d’ús de la marca Menorca Reserva de Biosfera.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: marca.biosfera@cime.es
Altres:
Plana web: www.marcamenorcabiosfera.org / www.cime.es / www.menorcabiosfera.org

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Aquesta sol·licitud es pot presentar en qualsevol moment mentre la marca estigui activa.
Terminis de l'administració: Sis mesos des del dia que es presenta la sol·licitud al registre del Consell Insular de Menorca.
Tarifes aplicables: Les tarifes venen establertes pel preu públic aprovat a la Comissió de Govern del CIM.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Reglament d’ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de Menorca el 15 d’abril 2019.

Sentit del silenci administratiu: Positiu després dels sis mesos des del dia que es va presentar la sol·licitud al registre del Consell Insular de Menorca.

Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de sol·licitud d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera (annex 1)
Model de sol·licitud d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera (annex 2)
Model de sol·licitud d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera (annex 3)
Model de sol·licitud d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera (annex 4)
Model de sol·licitud d'ús de la marca i el logotip Menorca Reserva de Biosfera (annex 5)
Modelo de solicitud de uso de la marca y el logotipo Menorca Reserva de Biosfera (anexo 1)
Modelo de solicitud de uso de la marca y el logotipo Menorca Reserva de Biosfera (anexo 2)
Modelo de solicitud de uso de la marca y el logotipo Menorca Reserva de Biosfera (anexo 3)
Modelo de solicitud de uso de la marca y el logotipo Menorca Reserva de Biosfera (anexo 4)
Modelo de solicitud de uso de la marca y el logotipo Menorca Reserva de Biosfera (anexo 5)
Memòria explicativa: Explotacions agràries elaboradores de formatge
Memòria explicativa: Empreses productores de fruita
Memòria explicativa: Empreses productores d’horta
Memòria explicativa: Empreses productores d’oli o agrupacions de productors
Memòria explicativa: Empreses productores d’ous
Memòria explicativa: Explotacions de carn
Memòria explicativa: Empreses productores de vi
Memòria explicativa: Empreses comercialitzadores de mel
Memòria explicativa: Empreses comercialitzadores d'artesania no alimentària
Memòria explicativa: Empreses elaboradores d'artesania alimentària (*)
Memòria explicativa: Oferta d’allotjaments de Menorca
Memòria explicativa: Oferta de restauració de Menorca
Memòria explicativa: Oferta de botigues especialitzades de Menorca
Memòria explicativa: Oferta d'activitats turístiques de Menorca
Memòria explicativa: Oferta de visites a indústries agroalimentàries de Menorca
Memoria explicativa: Explotaciones agrarias elaboradoras de queso
Memoria explicativa: Empresas productoras de fruta
Memoria explicativa: Empresas productoras de huerta
Memoria explicativa: Empresas productoras de aceite o agrupaciones de productores
Memoria explicativa: Empresas productoras de huevos
Memoria explicativa: Explotaciones de carne
Memoria explicativa: Empresas productoras de vinos
Memoria explicativa: Empresas comercializadoras de miel
Memoria explicativa: Empresas comercializadoras de artesanía no alimentaria
Memoria explicativa: Empresas elaboradoras de artesanía alimentaria (*)
Memoria explicativa: Alojamientos
Memoria explicativa: Oferta de restauración de Menorca
Memoria explicativa: Oferta de tiendas especializadas de Menorca
Memoria explicativa: Oferta de actividades turísticas de Menorca
Memoria explicativa: Oferta de visitas a industrias agroalimentarias de Menorca
REGLAMENT D'US DE LA MARCA I LOGOTIP MENORCA RdB
REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA Y LOGOTIPO MENORCA RdB

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ