ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Adhesió al programa "Consumenorca"
Tramitar.

Objecte del tràmit: Sol·licitud d’adhesió d’establiments i negocis a la iniciativa que, de forma excepcional i per raons d’interès públic, social i econòmic, atorga subvencions a la ciutadania en general per un import màxim de 200 € perquè consumeixi béns i serveis a les empreses que s’hagin adherit a la campanya.

L’instrument previst, els vals de consum, seran sol·licitats per la ciutadania i concedits pel CIM a través d’una plataforma electrònica. Es podran sol·licitar vals a partir de les 09:00 hores del dia 3 de juliol de 2021. Els vals de consum, impresos o en codi QR, podran ser utilitzats en els establiments adherits fins al dia 30 de novembre de 2021.


Àmbit de responsabilitat: Economia i Territori
Qui ho pot demanar: a) Negocis amb establiment obert al públic, connexió a internet i domicili fiscal a Menorca.

b) L’activitat ha d’ajustar-se a l’oferta de: comerç detallista; restauració; allotjament (s’inclouen els habitatges turístics de vacances i les estades turístiques que brinden els mediadors turístics acreditats); activitats turístiques d’entreteniment i les culturals de guies turístics; turisme actiu i centres de busseig; lloguers (vehicles, embarcacions, bicicletes, caiacs i similars); reparacions; serveis personals; serveis recreatius, culturals i educatius.
En aquest sentit, es prendran de referència els epígrafs referents a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) o les inscripcions que consten en el Registre d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca.

Queden fora d’aquesta convocatòria: habitatges turístics de vacances i estades turístiques explotades per particulars; agències de viatges; grans superfícies d’alimentació (400 m²); farmàcies, estancs i benzineres; gestories, corredories d’assegurances i serveis financers; així com aquelles filials, franquícies, delegacions o similars de firmes o empreses d’implantació nacional o internacional amb domicili fiscal fora de Menorca.

c) Formalitzar la sol·licitud d’acord amb aquest tràmit especifíc en la seu electrònica adjuntant-hi la següent documentació:
- Declaració responsable.
- Imatge de l’establiment.
- Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT (en cas de no autoritzar el CIM a consultar-ho).
- Model de representació apud acta electrònic (si la persona física o jurídica efectués la sol·licitud a través d’un representant).

Si la sol·licitud o la documentació són incorrectes o incompletes, o no es fa servir el tràmit específic, el CIM els requerirà la rectificació, el complement necessaris o l’ús del tràmit a l’efecte. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà del dia que es notifiqui el requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entendrà que ha desistit de la seva petició.

Requisits a complir: Els establiments o negocis interessats poden adherir-se a aquesta iniciativa en un termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al BOIB; això és, dels del 18.06.2021 fins al 17.08.2021.

Un cop adherits s’obliguen a:

a) Acceptar, com a mitjà de pagament de les seves vendes o serveis, els vals per al seu valor, que representin, com a màxim, el 30 % del cost de la cosa venuda o consumida.

b) Comprovar la identitat del titular dels vals (DNI o NIE) i introduir, immediatament a la venda i a través de les aplicacions disponibles de validació, el codi segur de verificació de cada val, l’import de l’operació de venda/consum i el tiquet o factura d’acord amb el percentatge màxim del 30 %. Aquesta operació permet la declaració de la venda subvencionada, verifica l’autenticitat dels vals i genera el dret de rescabalament; al mateix temps, impossibilita que el val o una còpia del mateix puguin ser utilitzats de nou.

c) No acceptar qualsevol val que no pugui ser validable o correctament validat.

d) Conservar en bon estat els vals impresos i els comprovants de totes les vendes/consums (tiquets o factures) per a possibles comprovacions.

Els establiments adherits podran deixar de ser-ho en quasevol moment; per això, hauran de dirigir una instància al CIM comunicant aquesta decisió.

Una vegada iniciat el termini de sol·licitud i concessió de vals, i consum dels mateixos, i fins al dia 30 de novembre de 2021, el CIM, a final de cada mes, extraurà de la plataforma la remesa dels vals degudament validats pels establiments, a l’efecte de tramitar els abonaments corresponents.

A cada remesa mensual li correspondrà una relació de pagaments que hauran de fer-se efectius en el termini màxim d’un mes mitjançant transferències, segons les dades bancàries facilitades prèviament pels establiments adherits i les disponibilitats de tresoreria del CIM.

No s’abonaran vals que no hagin estat degudament validats i, més enllà del 30 de novembre de 2021, no es podran validar perquè hauran caducat. Excepcionalment i únicament per entrebancs de caire tecnològic, degudament justificats i que hagin impossibilitat la validació de vals, es podrà ampliar aquest termini tantes hores com hagi durat la incidència.

Qualsevol val que no pugui ser validable o correctament validat no ha de ser acceptat.

Els establiments hauran de conservar en bon estat els vals impresos i els comprovants de totes les vendes/consums (tiquets o factures) per a possibles comprovacions.

Documentació a presentar: -
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: -
Terminis de ciutadà: Des del 18 de juny fins el 18 d'agost de 2021
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ