Empresa

Informació relativa a totes les etapes del cicle de vida de les empreses, començant per animar l’esperit de l’emprenedor, donant suport a la creació d’empreses i consolidant el seu desenvolupament posterior mitjançant accions orientades a potenciar la com
 
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
3503_Comunicació prèvia de modificació de dades del Registre Insular d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
3501_Establiments d’allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics i turisme d’interior.
3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: agroturismes i hotels rurals
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses
3908_Certificació tècnica de parcs aquàtics
Certificat de conductor de país no comunitari
3528_Inscripció al registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques que consten inscrites en el Registre insular d'empreses, activ. i est. turístics
3534_Allotjaments turístics en aprofitament per torns
3505_Oferta de restauració: restaurants, bars-cafeteries, bars de copes i càtering
3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Certificat de competència professional per al transport públic
3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Dipòsit legal de publicacions menorquines
Tutorització per a persones emprenedores (col·lectius vulnerables)
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Baixa de còpies d'autorització de transports
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Renúncia d'autorització de transports
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Carta d'Artesà
Carta de Mestre Artesà
Document de Qualificació Artesanal (DQA)
Ajuts per al foment i la divulgació en innovació per al teixit empresarial i associatiu de Menorca
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)
Autorització per a la instal·lació de cetàries, vivers i aquaris

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ