Entitats i associacions

Iinformació referent a les agrupacions o corporacions de persones o empreses creades amb uns objectius definits, en les seves diferents formes legals: associacions, fundacions, federacions, col·legis professionals, etc.
 
Formulació de precs o preguntes al Ple del Consell Insular
Sol·licitud d'espais del Consell Insular de Menorca
Sol·licitud d'inscripció en el cens d'entitats juvenils
Sol·licitud d'autorització per a cursos de monitors o directors d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Realització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil
Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Autorització per a l'obertura i el funcionament dels serveis socials
Autorització per a la modificació de les funcions i els objectius dels serveis socials
Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Autorització específica per a la realització d'actuacions en l'àmbit dels serveis socials
Autorització per a la suspensió o la cessament d'activitats de serveis socials
Autorització per al canvi de titularitat d'un servei de serveis socials
Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ