Transports i mobilitat


 
Targeta de transport TJOVE
Autorització per al transport regular d'ús especial (escolar i altres)
Autorització d'operador de transports (ot)
Autorització transport privat complementari de viatgers (vpc)
Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Visat d'autoritzacions de transport sanitari públic (vs)
Visat de targetes de transport sanitari privat (vspc)
Sol·licitud d'autorització d'obres o activitats a les zones d'influència de carreteres
Cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Autorització per al canvi de titular o de vehicle de transport públic de viatgers (taxi)
Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Canvi de titular d'autorització d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies
Capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de matèries perilloses
Certificat de competència professional per al transport públic
Certificat de conductor de país no comunitari
Comunicació de transport turístic amb reiteració
Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Certificat per a matriculació de determinats vehicles
Nova autorització o rehabilitació de targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat transport privat complementari de viatgers (vpc)
Visat targetes de transport públic de viatgers (taxi)
Visat lloguer vehicles amb conductor (vtc)
Visat de targetes de transport públic de viatgers en autobús (vd)
Visat autorització de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Substitució de vehicles en autoritzacions de transport públic de mercaderies (mdp, mdl)
Renúncia d'autorització de transports
Expedició de la targeta de qualificació (CAP) del conductor
Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Homologació dels cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Alta de còpies d'autorització de transport privat complementari de mercaderies (MPC)
Arbitratge a la Junta Arbitral del Transport de Menorca
Autorització de centre per impartir cursos de qualificació inicial i formació contínua de determinats conductors
Baixa de còpies d'autorització de transports
Transmissió de vehicle adscrit a una autorització de transports
Targeta de transport TMÉS
Targeta de transport TGENERAL
Alta/modificació de domiciliació bancària
Baixa de domiciliació bancària
Pagament telemàtic
Targeta Ciutadana de transport (EMT Palma)
Sol·licitud genèrica (Registre d'entrada telemàtic)

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ