ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Tràmits en líniaTràmitIdentificació *Signatura *
Anul·lació cita prèvia
Autorització d'ocupació de via pública per obres DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Canvi de domicili fiscal dels tributs i altres exaccions municipals DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Canvis de contractista, promotor/a i/o tècnic/a DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Celebració de matrimoni civil
Certificat d'empadronament DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat de convivència DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat de viatge DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Certificat històric DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Cita prèvia (OAC, urbanisme i CMU)
Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta de rebuts DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Consulta de registre d'entrades i sortides DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Gual permanent
Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de N.U. DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Instància genèrica DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Instància genèrica per tributs
Llic. urbanísitiques: pròrroga de llicències d’obres DNI-e Altres certificats digitals 
Llic. urbanístiques: obres i legalitzacions sense projecte tècnic DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Llic. urbanístiques: obres, divisions horitzontals i legalitzacions amb projecte tècnic DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Llic. urbanístiques: Sol·licitud de llicències de segregació o agregació de finques DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Llicència de Primera Ocupació DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Permís per a instal·lar un taulell de bar per les festes de Sant Joan
Presentació de comunicació prèvia d'inici d'obres (amb i sense activitat) DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Presentació de Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Permanent DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Presentació de Declaració Responsable d'Obres DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Presentació de documentació per esmena de deficiències en tràmits urbanístics i d'activitats DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Reclamació de responsabilitat patrimonial
Reclamació, denuncia o queixa de Consum
Registre d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Registre Municipal d’Associacions DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Servei de Cementeris - Inhumacions i incineracions DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Sol.licitud de col.laboració als serveis socials
Sol.licitud llicència de taxi
Sol·licitud bonificació 50% en la quota de l’IBI per l’aprofitament de l’energia solar
Sol·licitud bonificació del 60% de la quota d’IBI per famílies nombroses
Sol·licitud d'autorització per matar un bujot per Setmana Santa
Sol·licitud de llicència d'obres amb activitat DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Sol·licitud de modificació de projecte d'obres DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve  DNI-e Altres certificats digitals 
Sol·licitud de targeta circulació zona de vianants (residents)
Sol·licitud de targeta circulació zona de vianants (transportistes)
Sol·licitud de tramitació de Declaració d’Interès General DNI-e Altres certificats digitals 
Sol·licitud per a participar a la Fira d'Ensenyaments Superiors
Sol·licituds de senyalització viària (bitlos, zones càrrega i descàrrega, retxa groga, miralls parabòlics, etc.
Targeta per a persones amb minusvalideses
Targeta verda DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 
Targetes carrega i descàrrega
Targetes d'armes de quarta categoria
Tinença d'animals potencialment perillosos
Volant d'empadronament DNI+PIN DNI-e Altres certificats digitals Cl@ve 

* Mitjans d'identificació i d’autenticació admesos 

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ