ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta/modificació de domiciliació bancària
TRAMITAR

Objecte del tràmit: Realitzar l'alta o la modificació d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria del CIM
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).

Documentació a presentar: - Instància sol·licitant l'alta/modificació d'una domiciliació bancària relativa a un objecte tributari concret.
- Document de designació de dades bancàries segellat per l'entitat bancària o documentació en la qual figurin les dades del titular i el número de compte (en cas d'alta o modificació).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/

Què ha de demanar el ciutadà: Tramitació presencial
Alta o modificació: Emplenar el document de designació de compte bancari i anar a l'entitat bancària corresponent perquè el segelli.
- Entregar la sol·licitud (instància) indicant el motiu de la sol·licitud: alta o modificació de domiciliació.

Tramitació electrònica
Escollir el tràmit (alta/modificació) i emplenar les dades requerides del formulari electrònic.
-Introduir les dades bancàries associades a l'objecte tributari escollit (en cas d'alta o modificació).
-Enviar la sol·licitud.
-Consultar i fer seguiment de la sol·licitud.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i no es comunica a la persona sol·licitant.
Marc legal: Normativa bàsica:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ