AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Alta/modificació de domiciliació bancària
TRAMITAR

Objecte del tràmit: Realitzar l'alta o la modificació d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria del CIM
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).

Documentació a presentar: - Instància sol·licitant l'alta/modificació d'una domiciliació bancària relativa a un objecte tributari concret.
- Document de designació de dades bancàries segellat per l'entitat bancària o documentació en la qual figurin les dades del titular i el número de compte (en cas d'alta o modificació).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) de Maó i Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/

Què ha de demanar el ciutadà: Tramitació presencial
Alta o modificació: Emplenar el document de designació de compte bancari i anar a l'entitat bancària corresponent perquè el segelli.
- Entregar la sol·licitud (instància) indicant el motiu de la sol·licitud: alta o modificació de domiciliació.

Tramitació electrònica
Escollir el tràmit (alta/modificació) i emplenar les dades requerides del formulari electrònic.
-Introduir les dades bancàries associades a l'objecte tributari escollit (en cas d'alta o modificació).
-Enviar la sol·licitud.
-Consultar i fer seguiment de la sol·licitud.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i no es comunica a la persona sol·licitant.
Marc legal: Normativa bàsica:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ