ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Baixa de domiciliació bancària
Tramitar

Objecte del tràmit: Realitzar la baixa d'una domiciliació bancària del Consell Insular de Menorca vinculada a ingressos del Consell Insular de caràcter tributari o no tributari. Queden excloses de l'objecte d'aquest tràmit de domiciliació aquelles taxes o preus públics els quals s'han de pagar mitjançant autoliquidació.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que tinguin domiciliat algun tribut del Consell Insular de Menorca.
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).

Documentació a presentar: Instància sol·licitant la baixa d'una domiciliació bancària relativa a un objecte tributari concret.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Pl. de la Biosfera, 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/

Què ha de demanar el ciutadà: Tramitació presencial
- Entregar la sol·licitud (instància) indicant el motiu de la sol·licitud: baixa de domiciliació.

Tramitació electrònica:
Escollir el tràmit (baixa) i emplenar les dades requerides del formulari electrònic.
Seleccionar directament l'objecte tributari del qual es sol·licita la baixa de la domiciliació.
Enviar la sol·licitud.
Consultar i fer seguiment de la sol·licitud.

Terminis de ciutadà: Ho pot realitzar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i no es comunica a la persona sol·licitant.
Marc legal: Normativa bàsica:
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ