ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Pagament telemàtic
TRAMITAR

Objecte del tràmit: Realitzar el pagament de liquidacions de taxes i preus públics del Consell Insular de Menorca, vinculats als diferents procediments administratius que impliquen un pagament d'aquestes característiques.
Queda exclòs de l'objecte d'aquest tràmit de pagament d'aquelles taxes o preus públics mitjançant autoliquidació.

Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria del CIM
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).

Documentació a presentar: - Justificant del pagament.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/

Què ha de demanar el ciutadà: Tramitació presencial:
Entregar el justificant del pagament al CIM (instància + comprovant pagament).

Tramitació electrònica:
Realitzar el pagament de forma telemàtica (Carpeta Ciutadana).

Terminis de ciutadà: Segons el tribut.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i la persona sol·licitant es queda amb el resguard del pagament.
Marc legal: Normativa bàsica:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
- Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
? Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ