AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Pagament telemàtic
TRAMITAR

Objecte del tràmit: Realitzar el pagament de liquidacions de taxes i preus públics del Consell Insular de Menorca, vinculats als diferents procediments administratius que impliquen un pagament d'aquestes característiques.
Queda exclòs de l'objecte d'aquest tràmit de pagament d'aquelles taxes o preus públics mitjançant autoliquidació.

Àmbit de responsabilitat: Servei de Tresoreria del CIM
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: - Tenir associat un objecte tributari.
- Disposar d'un sistema de firma electrònica admès pel CIM (tramitació electrònica).

Documentació a presentar: - Justificant del pagament.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'atenció ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació):
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://www.carpetaciutadana.org/cime/

Què ha de demanar el ciutadà: Tramitació presencial:
Entregar el justificant del pagament al CIM (instància + comprovant pagament).

Tramitació electrònica:
Realitzar el pagament de forma telemàtica (Carpeta Ciutadana).

Terminis de ciutadà: Segons el tribut.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: Cap.
Resposta al ciutadà: El tràmit es realitza automàticament i la persona sol·licitant es queda amb el resguard del pagament.
Marc legal: Normativa bàsica:
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
- Llei 15/1992, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Ordenança d'administració electrònica del Consell Insular de Menorca.

Normativa específica:
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
? Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Normativa específica segons l'objecte de la sol·licitud.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ