ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Nova autorització o rehabilitació d'autorització d'empresa de transport privat complementari de mercaderies (mpc)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la targeta d'empresa de transports per al transport privat complementari de mercaderies (MPC) en vehicles de més de 3500 kg, o sol·licitar la seva rehabilitació.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: · Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: 1. Imprès sol·licitud (original)
2. Full de pagament de la taxa
3. DNI o document equivalent i NIE+NIF per residents comunitaris (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o passaport o altre document equivalent al DNI en el país d'origen, NIF, i autorització de residència permanent o de residència temporal (estrangers no comunitaris).
4. Document de constitució o escriptures i inscripció en registre mercantil (persones jurídiques, excepte si ja teniu altres autoritzacions).
5. Declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris.
6. Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
7. Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la inscripció a la Seguretat Social i d'estar lliure de deutes (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
8. Permís de circulació a nom del sol·licitant, destinats a servei particular. ITV al corrent de revisió dels vehicles. Contracte de lloguer, només en vehicles de lloguer i lleugers. Certificació que l'arrendador està inscrit en el registre d'establiments financers de crèdit del Banc d'Espanya (en el cas d'arrendament financer).
A més, s'haurà d'acreditar el volum de transport que realitza.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemáticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies. Per a rehabilitació, 1 any (veure observacions sobre rehabilitació).
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària.
Reial Decret 1225/2006, de modificació del ROTT.
Ordre FOM 734/2007, que desenvolupa el ROTT.
Ordre FOM 2185/2008, de modificació de la Ordre FOM 734/2007.
Ordre FOM/1996/2014, de 24 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre FOM/734/2007, de 20 de març.

Sentit del silenci administratiu: Estimatori
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (nova autorització d'empresa)
Documentación a presentar (nueva autorización de empresa)
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo
Ordre FOM 2185/2008, de modificació de la Ordre FOM 734/2007
Ordre 734/2007, de 20 de març que desenvolupa el RD 1225/2006 d'ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ