ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Nova autorització o rehabilitació empresa de transport públic de mercaderies (mdl-mdp) i augment de còpies certificades
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la targeta d'empresa de transports per al transport públic de mercaderies pesat i lleuger (MDP, MDL) i augment de còpies certificades, o sol·licitar la rehabilitació.

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).


Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.
També és molt important que consulteu l'apartat d'observacions (al final de la pàgina), sobretot pel que fa a l'apartat següent.
S'HA PUBLICAT LA LLEI 9/2013, QUE MODIFICA LA LLEI 16/1987, QUE ESTABLEIX QUE JA NO SERÀ NECESSÀRIA LA PRESENTACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'HONORABILITAT, NI LA CAPACITAT ECONÒMICA NI LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DE TRANSPORTISTA PER A SOL·LICITAR LES TARGETES DELS VEHICLES AMB MMA INFERIOR A 3'5 TONES (ART. 19).

Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa
- DNI o document equivalent i NIE+NIF per residents comunitaris (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o passaport o altre document equivalent al DNI en el país d'origen, NIF, i autorització de residència permanent o de residència temporal (Estrangers no comunitaris).
- Document de constitució o escriptures i inscripció en registre mercantil (persones jurídiques, excepte si ja teniu altres autoritzacions).
- Títol de capacitació per al transport interior de mercaderies (excepte si ja teniu altres autoritzacions), al qual adjuntarà els documents següents:
- Persones físiques en el cas de no tenir altres autoritzacions concedides:
a) Títol de capacitació a nom del titular de l'autorització.
- Persones físiques i jurídiques titulars d'altres autoritzacions. La persona capacitada haurà d'acreditar disposar de:
a) Poders generals per representar a l'empresa (certificació registral o altre document públic).
b) Poders de disposició de fons en els principals comptes bancaris de l'empresa (certificació registral, altre document públic o certificació d'entitat bancària).
c) Alta en la Seguretat Social com a personal directiu (TC-2) o autònom (darrer rebut autònom i certificació registral de la vinculació amb l'empresa) excepte si és propietari d'almenys un 15% del capital de l'empresa (certificació registral). o cònjuge del titular si és persona física (llibre de família).
- Declaració d'honorabilitat, conforme amb l'article 10 de l'Ordre FOM 734/2007.
- Declaració de l'impost sobre el patrimoni o, en cas d'estar-ne exempt, certificat entitat bancària o declaració d'altres béns patrimonials que puguin figurar com a garantia fins a la quantitat de 9.000 € per una autorització i 5.000 € més per les restants (persones físiques).
- Llibre d'inventaris i comptes anuals o còpia del balanç de l'últim exercici recollit al llibre d'inventaris o certificat del secretari del Consell d'Administració sobre capital social i reserves que consti en el balanç de l'any anterior amb el vist-i-plau del president (persones jurídiques).
- Declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris.
- Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions)
- Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la inscripció a la Seguretat Social i d'estar lliure de deutes. (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Acreditació de la disposició del local de l'empresa titular de les autoritzacions de transport públic, que no serà necessari per als titulars de vehicles amb MMA inferior a 3'5 tones:
a) Societats o persones jurídiques: identificació del domicili social, en el supòsit de que no coincideixi amb el domicili fiscal.
b) Persones físiques, en el supòsit de que el local de l’empresa no coincideixi amb el seu domicili particular, haurà d’acreditar-se documentalment la disposició del local de l’empresa.
c) Persones físiques, quan l’establiment de l’empresa coincideixi amb el domicili particular, s’haurà d’emplenar el model d’autorització adjunta.

NOVES AUTORITZACIONS:
- Permís de circulació d'un mínim de 3 vehicles (només per a MDP) amb capacitat de càrrega no inferior a 60 tones, a nom del titular de l'autorització en el cas d'aquells que no siguin titulars d'altres autoritzacions de transport públic en vehicle pesant; en el cas de sol·licitar autorització només per a vehicles lleugers, serà suficient acreditar la titularitat d'un vehicle.
- ITV al corrent de revisió dels vehicles.
- Contracte de lloguer, només en vehicles de lloguer i lleugers.
- Certificació que l'arrendador està inscrit en el registre d'establiments financers de crèdit del Banc d'Espanya (en el cas d'arrendament financer).

AUGMENT DE CÒPIES CERTIFICADES.
- Permís de circulació.
- ITV al corrent de revisió dels vehicles.
- Contracte de lloguer, només en vehicles de lloguer i lleugers.
- Certificació que l'arrendador està inscrit en el registre d'establiments financers de crèdit del Banc d'Espanya (en el cas d'arrendament financer).
L'antiguitat mitjana de la flota adscrita a l'autorització després de la incorporació de el nou vehicle o la substitució d'un dels que es trobaven adscrits, no podrà superar la que aquesta flota tenia abans de la nova adscripció o substitució.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències 10 dies. Per a rehabilitació, 1 any.
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 2021: 56,30 € (nova targeta MDP); 42,20 € (nova targeta MDL)
Resposta al ciutadà:
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
Ordre FOM 734/2007, de desenvolupament del ROTT
Ordre FOM 2185/2008, de modificació de la Ordre FOM 734/2007
Ordre FOM/3528/2011, que estableix un nou règim transitori per a la rehabilitació d'autoritzacions de transport públic
Llei 9/2013, de modificació de la Llei 16/1987

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

S'ha publicat la Llei 9/2013, que modifica la Llei 16/1987, que estableix que ja no serà necessària la presentació de la declaració d'honorabilitat, ni la capacitat econòmica ni la capacitació professional de transportista per a sol·licitar les targetes dels vehicles amb MMA inferior a 3'5 tones (art. 19).
A més, també estableix el nou redactat de l'article 43 de la Llei, que assenyala que s'ha de disposar de direcció i signatura electrónica, així com de l'equip informàtic necessari per a documentar a distància el contracte i altres formalitats mercantils amb els seus clients.

Recordatori: És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (per nova targeta i per augment de còpies)
Documentación a presentar (por nueva tarjeta y por aumento de copias)
Model de declaració d'honorabilitat
Modelo de declaración de honorabilidad
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Llei 9/2013, de 4 de juliol, que modifica la Llei 16/1987 i la Llei 21/2003
Ordre FOM/3528/2011, de 15 de desembre, relativa al règim transitori per a la rehabilitació d'autoritz. de targetes de transport de mercaderies per carretera
Ordre 734/2007, de 20 de març que desenvolupa el RD 1225/2006 d'ordenació dels transports terrestres
Ordre FOM 2185/2008, de modificació de la Ordre FOM 734/2007
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico
Model de declaració responsable del gestor (abans capacitat de transports)

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ