ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport públic de viatgers en autobús (ampliació còpies certificades)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir l'ampliació de còpies certificades de l'autorització de transports per al transport públic de viatgers en autobús (VD).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).

Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Ser persona capacitada legalment o representant legal.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa vigent.
- Permís de circulació i targeta d'inspecció tècnica amb la matrícula definitiva.
- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada
- Declaració de l'impost sobre el patrimoni o, en cas d'estar-ne exempt, certificat d'entitat bancària o declaració d'altres béns patrimonials que puguin figurar com a garantia fins a la quantitat de 9.000 euros per una autorització 5.000 euros més per cada autorització addicional (persones físiques)
- Llibre d'inventaris i comptes anuals o còpia del balanç de l'últim exercici recollit al llibre d'inventaris o certificat del secretari del Consell d'Administració amb el vist i plau del president sobre capital social i reserves que figurin en el balanç de l'últim exercici (persones jurídiques)
- Declaració d'honorabilitat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències, 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta
Tarifes aplicables: 2021: 56,30 euros per nova autorització o ampliació; 7,52 euros per cada còpia certificada.
Resposta al ciutadà: Presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

S'ha publicat la Llei 9/2013, que modifica la Llei 16/1987, que estableix que ja no serà necessària la presentació de la declaració d'honorabilitat, ni la capacitat econòmica ni la capacitació professional de transportista per a sol·licitar les targetes dels vehicles amb MMA inferior a 3'5 tones (art. 19).
A més, també estableix el nou redactat de l'article 43 de la Llei, que assenyala que s'ha de disposar de direcció i signatura electrónica, així com de l'equip informátic necessari per a documentar a distància el contracte i altres formalitats mercantils amb els seus clients.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (ampliació de còpies certificades). Transport públic discrecional
Documentación a presentar (ampliación de copias certificadas). Transporte público discrecional.
Model de declaració d'honorabilitat
Model de declaració responsable del gestor (abans capacitat de transports)
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ