ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport sanitari públic (vs)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la targeta de transports per al transport sanitari públic (VS).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: 1 . L'empresa titular d'una autorització de transport públic ha de complir en tot moment els requisits següents:
a) Quan no es tracti d'una persona física, tenir personalitat jurídica pròpia i independent de la d'aquelles persones que, si escau, la integren.
En cap supòsit es poden atorgar autoritzacions de forma conjunta a més d'una persona ni a comunitats de béns. Tampoc s'atorgaran autoritzacions a persones jurídiques sense ànim de lucre. Tractant-se de persones jurídiques, la realització de transport públic ha de formar part del seu objecte social de manera expressa.
b) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun altre Estat membre de la Unió Europea o, en cas contrari, comptar amb les autoritzacions exigides per la legislació reguladora del règim general d'estrangeria per a la realització de l'activitat professional de transportista en nom propi.
c) Complir les obligacions de caràcter fiscal establertes en la legislació vigent.
d) Complir les obligacions laborals i socials establertes en la legislació corresponent.
e) Disposar d'un local en les condicions exigides en aquesta ordre.
f) Disposar de, almenys, vuit vehicles que compleixin les condicions assenyalades en l'article 5.
g) Disposar en tot moment, com a mínim, de quinze treballadors adscrits a la plantilla de l'empresa, dels quals , almenys sis han de tenir el permís de conducció i els nivells de formació exigibles per conduir els vehicles de l'empresa , de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig.
h) Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, l'empresa haurà de disposar, en tot cas, d'un nombre de conductors igual o superior al 80 per cent del nombre de vehicles de què disposi, arrodonint per defecte a la unitat el nombre de conductors resultant. Aquests conductors han de complir idèntics requisits als indicats en l'apartat anterior.
i) L'empresa haurà de tenir coberta la seva responsabilitat civil pels danys que es causin en ocasió del transport , fins a, almenys , la quantitat de 50 milions d'euros, circumstància que s'acreditarà mitjançant el justificant de la subscripció de la corresponent assegurança.
j) Estar en possessió del certificat ISO 9001, segons els requisits de la norma UNE 179002:2008 (Serveis sanitaris . Sistemes de gestió de la qualitat per a empreses de transport sanitari).
k) Tenir, almenys, un professional que hagi obtingut el certificat acreditatiu d'haver superat el Curs Superior en Gestió de Transport Sanitari o altra titulació superior relacionada amb la matèria, entre les persones que de manera efectiva i permanent dirigeixin l'empresa.

Recordatori: És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea ( no comunitaris ) disposin del certificat corresponent . La tramitació per obtenir la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: - Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Document de constitució-escriptures (persones jurídiques) o Certificació del Registre Mercantil (si ja teniu altres targetes).
- Alta o darrer rebut de l'IAE
- Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions)
- Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la Inscripció a la Seguretat Social i lliure de deutes (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Permís de circulació del vehicle destinat a servei SANITARI i domiciliat a Menorca (mínim TRES VEHICLES)
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Contracte de lloguer, només en vehicles de lloguer.
- Certificat tècnic-sanitari acreditatiu de complir amb les disposicions del RD 619/1998 de 17 d'abril.
- Llicència municipal per local obert al públic (només per municipis de més de 20.000 habitants).
- Permisos de conduir i certificats o títols acreditatius de la qualificació professional dels conductors, en nombre corresponent al nombre de vehicles segons el RD 836/2012.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències, 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta.
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros - Substitució, modificació, renúncia: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Presencialment
Marc legal: Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/20056, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, que estableix diversos aspectes dels vehicles de transport sanitari per carretera
Ordre PRE/1435/2013, que desenrolla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.
Amb data 28 de juliol de 2013, s'ha publicat al BOE l'Ordre PRE/1435/2013, que desenrolla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari. Segons la seva disposició transitòria tercera, les empreses que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre siguin titulars d'autoritzacions de transport sanitari públic i no disposin del nombre mínim de vehicles i treballadors exigit en els apartats f) ig) del punt 1 de l'article 10, podran seguir prestant els seus serveis. Tanmateix, només se'ls s'atorgaran noves còpies certificades de l'autorització convalidada que disposin, quan s'assoleixin els esmentats números mínims previstos en aquesta Ordre.
El nombre mínim de conductors exigit en relació amb els vehicles que preveu l'apartat h) del punt 1 de l'article 10, només els seran exigible a les empreses esmentades en l'apartat anterior un cop transcorregut el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'l'ordre. El mateix termini és aplicable per al compliment dels requisits previstos en els apartats j) i k) del punt 1 de l'article 10.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (autoritzacions de transport sanitari públic)
Documentación a presentar (autorizaciones de transporte sanitario público)
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, que estableix diversos aspectes dels vehicles de transport sanitari per carretera
Ordre 1435/2013, de 23 de juliol, que desenrotlla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ