ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per al transport sanitari privat (vspc)
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la targeta de transports per al transport sanitari privat (VSPC).

La informació sobre els tràmits que consten en els formularis s'està actualitzant, i pot veure's modificada pel que disposa el RD 70/2019, de 15 de febrer, que modifica el Reglament de la Llei de Transports terrestres (BOE de 20 de febrer).Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: L'interessat o el seu representant.
Requisits a complir: Per a l'atorgament d'autoritzacions de transport sanitari privat complementari serà necessari el compliment dels següents requisits per part del sol·licitant:
a) Justificació de la necessitat de realitzar el transport sanitari per al qual se sol·licita l'autorització d'acord amb la naturalesa i volum de l'activitat de l'empresa o entitat de què es tracti, podent l'òrgan competent, en funció de les dades obtingudes, limitar el nombre dels vehicles per als quals es concedeix l' autorització i/o assenyalar a quina classe de les previstes en el Reial Decret 836/2012 , de 25 de maig, o si escau a les normes de la comunitat autònoma corresponent, han de pertànyer aquests.
b) L'empresa haurà d'estar dedicada a una finalitat principal diferent de la de transport sanitari, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la documentació prevista en els articles 11 i 12.1 , a ).
c) L'empresa haurà de trobar -se al corrent de les obligacions fiscals, laborals i socials, la qual cosa s'acreditarà d'acord amb el que disposen els articles 12 i 13.
d) El volum de transport autoritzat a l'empresa haurà de ser d'acord amb les exigències de transport sanitari que, raonablement, es pugui veure obligada a atendre.
e) Els vehicles als quals hagin d'estar referides les autoritzacions han de complir les característiques previstes en l'article 5.
f) L'empresa haurà de disposar d'un nombre de conductors proveïts de permís de conducció de classe adequada i que comptin amb la formació exigida en el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, que resulti suficient en relació amb el nombre de vehicles a els que hagin d'estar referides les autoritzacions d'acord amb el que disposa el Reial Decret 836/2012, de 25 de maig.
g) L'empresa haurà de tenir coberta la seva responsabilitat civil pels danys que es causin en ocasió del transport, fins a, almenys, la quantitat de 50 milions d'euros, circumstància que s'acreditarà mitjançant el justificant de la subscripció de la corresponent assegurança.

Recordatori. És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent. La tramitació per a la seva obtenció la podeu trobar dins d'aquesta pàgina web.

Documentació a presentar: NOVA
- Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa
- DNI (persones físiques) o TIF (persones jurídiques) o NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen (estrangers).
- Document de constitució-escriptures (persones jurídiques) o Certificació del Registre Mercantil (si ja teniu altres targetes).
- Alta o darrer rebut de l'IAE
- Certificat emès per la delegació d'hisenda acreditatiu d'estar al dia en les obligacions fiscals (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions)
- Certificat de la Seguretat Social acreditatiu de la Inscripció a la Seguretat Social i lliure de deutes (excepte si ja sou titulars d'altres autoritzacions).
- Permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant, destinat a servei SANITARI i domiciliat a Menorca
- ITV al corrent de revisió del vehicle.
- Contracte de lloguer, només en vehicles de lloguer.
- Certificat tècnic-sanitari referit al vehicle en què figuri que es troba vigent el reconeixement periòdic previst a l'Ordre de 3.9.1998, capítol IV (BOE núm. 215, de 8 de setembre)
- Memòria justificativa de la necessitat de realitzar transport sanitari.

AUTORITZACIONS SUCCESSIVES
- Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa
- Permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant, destinat a servei SANITARI i domiciliat a Menorca
- Certificat tècnic-sanitari referit al vehicle en què figuri que es troba vigent el reconeixement periòdic previst a l'Ordre de 3.9.1998, capítol IV (BOE núm. 215, de 8 de setembre)
- Memòria justificativa de la necessitat de realitzar transport sanitari.

SUBSTITUCIONS
- Instància (per duplicat)
- Full de pagament de la taxa
- Original de l'autorització del vehicle substituït
- Permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant, destinat a servei SANITARI i domiciliat a Menorca
- Certificat tècnic-sanitari referit al vehicle en què figuri que es troba vigent el reconeixement periòdic previst a l'Ordre de 3.9.1998, capítol IV (BOE núm. 215, de 8 de setembre)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: https://sede.fomento.gob.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar telemàticament la documentació sol·licitada.
Terminis de ciutadà: Per esmenar deficiències, 10 dies.
Terminis de l'administració: 7 dies, si tota la documentació és correcta,
Tarifes aplicables: 2021: 42,20 euros; Substitució, modificació, renúncia: 14,10 euros
Resposta al ciutadà: Presencialment
Marc legal: Llei 16/87, d'ordenació de transports terrestres i normativa complementària
Reial Decret 1225/2006, de modificació de la llei d'ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, que estableix diversos aspectes dels vehicles de transport sanitari per carretera
Ordre PRE/1435/2013, que desenrolla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:

AVÍS IMPORTANT.
A partir de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta pàgina.

És obligatori que aquells conductors originaris de països que no pertanyen a la Unió Europea (no comunitaris) disposin del certificat corresponent.
Amb data 28 de juliol de 2013, s'ha publicat al BOE l'Ordre PRE/1435/2013, que desenrolla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari. Segons la disposició transitòria tercera, les empreses que a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre siguin titulars d'autoritzacions de transport sanitari públic i no disposin del nombre mínim de vehicles i treballadors exigit en els apartats f) i g) del punt 1 de l'article 10, podran seguir prestant els seus serveis. Tanmateix, només se'ls s'atorgaran noves còpies certificades de l'autorització convalidada que disposin, quan s'assoleixin els esmentats números mínims previstos en aquesta Ordre.
El nombre mínim de conductors exigit en relació amb els vehicles que preveu l'apartat h) del punt 1 de l'article 10, només els seran exigible a les empreses esmentades en l'apartat anterior un cop transcorregut el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'l'ordre. El mateix termini és aplicable per al compliment dels requisits previstos en els apartats j) i k) del punt 1 de l'article 10.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autoritzacions de transports
Documentació a presentar (autorització transport sanitari privat)
Documentación a presentar (autorización transporte sanitario privado)
Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels transports terrestres
Reial Decret 1225/2006, que modifica la Llei 16/87 d'ordenació de transports terrestres
Reial Decret 836/2012, de 25 de maig, que estableix diversos aspectes dels vehicles de transport sanitari per carretera
Ordre 1435/2013, de 23 de juliol, que desenrotlla el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria de transport sanitari
Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, modificat pel Reial Decret 70/2019, de 15 de febrer
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ