ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3501_Establiments d'allotjament hoteler: hotels, hotels de ciutat, hotels-apartament, apartaments turístics
Tramitar

Objecte del tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

S’entén per declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l’exercici d’una activitat turística (d’establiments d’allotjament hoteler com a hotels, hotels de ciutat, hotels-apartaments i apartaments turístics, en aquest cas), que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. És, idò, un document equiparable a un títol administratiu que faculta a qui el presenta a iniciar l’activitat.
Per a l’accés a aquesta activitat, les persones interessades, amb anterioritat al seu inici, han de presentar la corresponent DRIAT acompanyada de la documentació preceptiva (consignant tota informació requerida de manera exacta i certa). És a dir, la iniciació de l’activitat d’allotjament hoteler queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de la formalització de la DRIAT els declarants ja compleixen tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal.
L’efecte immediat d’una DRIAT ben tramitada comporta la inscripció d’ofici en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, la qual, al seu torn, ha de ser comunicada a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents.

Àmbit de responsabilitat: La comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació correspon al Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca.
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica interessada en l’explotació d’un establiment d’allotjament hoteler, o la representant autoritzada per aquestes, sense més limitacions que el compliment de la legislació i la reglamentació vigent que hi sigui d’aplicació. Entre altres figures legals, val a dir que les persones jurídiques són subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Requisits a complir: Disposicions generals:
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i les seves posteriors modificacions dispositives (com ara la Llei 6/2017, de 31 de juliol): art. 19 (deures de les empreses turístiques). - Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Ilels Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives, i excepte els art. 3-39, corresponents íntegrament a les disposicions del títol II del Decret, declarat nul per la Sentència 532/2016, d’11 d’octubre, de la Sala Contenciosa del TSJ de les Illes Balears): art. 84-89 (informació en relació amb els serveis turístics i informació que han de subministrar els establiments d’allotjament turístic i règim de preus, publicitat i reserves de les empreses turístiques d’allotjament i règim d’usos compatibles) i art. 151 (fulls i mitjans de comunicació de queixes).
Disposicions específiques pel que fa a l'activitat declarada:
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i les seves posteriors modificacions dispositives (com ara la Llei 6/2017, de 31 de juliol): art. 5 (ordenació de l'oferta turística), art. 30-33 (empreses turístiques d’allotjament), art. 38-40 (establiments d’allotjament hoteler), disp. add. 7a (categoria mínima dels allotjaments hotelers). - Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Ilels Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives, i excepte els art. 3-39, corresponents íntegrament a les disposicions del títol II del Decret, declarat nul per la Sentència 532/2016, d’11 d’octubre, de la Sala Contenciosa del TSJ de les Illes Balears): art. 90-100 (subjeccions a classificació obligatòria).

Documentació a presentar: Documentació d’obligada presentació en el moment de formalitzar la declaració responsable (documentació del tot indispensable):
- Model pertinent de DRIAT degudament emplenat (les dades de tots els seus camps són essencials a l’hora d’efectuar la inscripció), sens falta.
- Document acreditatiu de la representació de la persona declarant, si fos el cas.
- Document acreditatiu de la personalitat de la persona declarant, o sigui aportant el NIF, sens falta. Com que les persones declarants físiques i jurídiques que es relacionin electrònicament amb l’administració s’hauran hagut d’identificar prèviament a l’inici del tràmit es troben exemptes d’acreditar la seva personalitat novament.
- Document acreditatiu del compliment dels requisits mínims de qualitat (hotels i hotels-apartaments) per a la inscripció, degudament emplenat, sens falta. Document específic per apartaments turístics .
- Document acreditatiu de la meritació de la taxa imposable per a la inscripció d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (el justificant es genera una vegada liquidat el pagament a les oficines del SAC o telemàticament, per tant aquest s’ha de fer abans de tramitar la DRIAT, sens falta. Açò serà així excepte per les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració, que l’abonaran durant la gestió telemàtica, sens falta.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat civil per danys corporals o materials que puguin patir les persones usuàries, clients o no, tant dels establiments d’allotjament com de les activitats relatives als usos secundaris o compatibles, sens falta.
- Les persones interessades tenen el dret a no aportar documents que ja obrin en poder d’aquesta o altres administracions, sempre que manifestin aquesta voluntat tot indicant a quina administració i en quin moment es van presentar mitjançant el Document de consentiment.
- A més a més d’aquests documents, les persones interessades sempre en poden aportar qualsevol altre que considerin convenient.

Documentació addicional d’obligada presentació amb posterioritat a la formalització de la declaració responsable (sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents, les persones interessades que vulguin els poden presentar juntament amb els exigits a l’hora de formalitzar la declaració responsable):
- Projecte (memòria i plànols, amb la numeració d’habitacions i la seva capacitat), sens falta a requeriment de l’administració a efectes de comprovació.
- Tots els establiments d’allotjament sotmesos al compliment dels qüestionaris d’autoavaluació per estrelles o claus hauran de presentar una sèrie de certificats tècnics per acreditar el compliment dels requisits, sens falta a requeriment de l’administració a efectes de comprovació. Pel que fa als establiments avaluats per estrelles, han de presentar els certificats tècnics següents: criteris 13, 45, 46, 47, 48, 116, 157, 158 i 160 (certificats d’arquitecte o enginyer); criteri 139 (certificat per l’empresa de neteja); criteris 256 i 272 (justificació tècnica); criteris 320, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 358 i 361 (certificats d’enginyer industrial); pel que fa als establiments avaluats per claus, han de presentar els certificats tècnics següents: criteris 8, 31, 32, 33, 34, 87, 123, 124, 125 (certificats d’arquitecte o enginyer); criteri 109 (certificat tècnic empresa de neteja); criteris 198 i 246 (justificació tècnica); criteris 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283 i 286 (certificats d’enginyer industrial).
- Les persones interessades tenen el dret a no aportar documents que ja obrin en poder d’aquesta o altres administracions, sempre que manifestin aquesta voluntat tot indicant a quina administració i en quin moment es van presentar mitjançant el Document de consentiment).
- A més a més d’aquests documents, les persones interessades sempre en poden aportar qualsevol altre que considerin convenient.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07003 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic aportant tota la documentació necessària, segons cada cas.


Terminis de ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic, presencialment en qualsevol moment d’obertura i electrònicament tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia (les entrades seran computades d’acord amb allò que estableix la normativa de procediment administratiu comú sobre termes i terminis).
Terminis de l'administració: L’administració no resol l’inici d’habilitació, ja que aquesta es fa efectiva al mateix moment de la presentació de la DRIAT (la declaració responsable és un acte privat la veracitat del qual es realitza sota la pròpia responsabilitat de la part declarant).
Tarifes aplicables: Taxes corresponents segons l’ordenança fiscal (15,30 EUROS/plaça)
Resposta al ciutadà: Notificació per escrit, en paper o per mitjans electrònics
Marc legal: - Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (i les seves posteriors modificacions dispositives).
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives).
- Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives, i excepte els art. 3-39, corresponents íntegrament a les disposicions del títol II del Decret, declarat nul per la Sentència 532/2016, d’11 d’octubre, de la Sala Contenciosa del TSJ de les Illes Balears).
- Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i d’altres lleis complementàries (i les seves posteriors modificacions dispositives).
- Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 25 d’abril, d’aprovació definitiva del Pla territorial insular de Menorca, publicat al BOIB núm. 69, de 16 de maig de 2003 (i la seva posterior modificació per acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 26 de juny, de modificació puntual del Pla territorial insular de Menorca, aparegut al BOIB núm. 105, de 27 de juliol de 2006).

Sentit del silenci administratiu: No procedeix. Per norma general la figura del silenci administratiu (resolució presumpta) no procedeix amb la formalització de declaracions responsables ni pel que fa a comunicacions prèvies, ja que l’habilitació o la modificació de dades es fa efectiva al mateix moment que s’han formulat.
No obstant, pel que fa a la resta d’actes de tràmit i d’actes finals en relació a la comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació, així com les respostes a qualsevol sol·licitud genèrica al respecte, el sentit del silenci administratiu serà el que la normativa d’aplicació preveu en cada cas i, en el seu defecte, la de procediment administratiu comú.

Observacions: La presentació de la declaració responsable, acompanyada de la documentació exigida, té com a efecte immediat la inscripció en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics, sense perjudici de les facultats de comprovació, gestió i inspecció que tenguin atribuïdes les administracions públiques. Així mateix, l’Administració pot requerir en qualsevol moment l’aportació dels documents acreditatius del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent d’aplicació per a l’exercici de l’activitat turística.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial que s’adjunti o incorpori a una declaració responsable pot implicar, segons el cas, la invalidesa del tràmit (no desplegament dels efectes jurídics per a l’exercici declarat; per tant, no habilitació per al seu desenvolupament ni inscripció en el corresponent Registre), la suspensió de l’activitat (si hi ha risc per a les persones o coses, la suspensió es pot adoptar de forma cautelar i immediata mitjançant una resolució motivada) o fins i tot la cancel·lació de la mateixa inscripció en el Registre de l’empresa, activitat o establiment (i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què es tengui constància de tal fet, sense perjudici de la responsabilitat legal en què es pugui haver incorregut, amb instrucció prèvia del procediment corresponent, en el qual es donarà audiència a la persona interessada).
L’Administració turística competent que hagi detectat la inexactitud, omissió o falsedat a què es refereix el paràgraf anterior ha d’incoar la instrucció del procediment sancionador i imposar l’obligació al responsable de restituir la situació jurídica al moment previ al desenvolupament o exercici de l’activitat.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable d'allotjaments
Modelo de declaración responsable de alojamientos
Model de relació d'habitacions
Qüestionari d'autoavaluació d'Hotels i Hotel-apartaments
Qüestionari d'autoavaluació d'Apartaments turístics
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de consentiment per consultar a altres administracions
Document explicatiu dels certificats tècnics requerits per acreditar el compliment dels requisits establerts a les autoavaluacions
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (allotjaments)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ