ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3511_Establiments d’allotjament de turisme rural: hotel rural
Tramitar

Objecte del tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

La inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’establiments d’hotel rural.

Inici de l'activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat (explotador de l'activitat).
Requisits a complir: Disposicions específiques pel que fa a l'activitat declarada:
Art. 30 al 33 de la Llei 8/2012, de juliol (Empreses turístiques d’allotjament)
Art. 43 i 44 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol, modificada pel Decret Llei 1/2013, de 7 de juny i posteriorment modificada pel Decret Llei 1/2016, de 12 de gener (Establiments d'allotjament de turisme rural)
Disposició addicional setena de la Llei 8/2012 de 19 de juliol
Art. 102 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Canvi d’ús de les construccions)
Art. 104 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Allotjament d’hotel rural)

Disposicions generals:
Art. 19 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Deures de les empreses turístiques)
Art. 84 al 89 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Informació en relació amb els serveis turístics i informació que han de subministrar els establiments d’allotjament turístic i règim de preus, publicitat i reserves de les empreses turístiques d’allotjament i règim d’usos compatibles)
Art. 151 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Fulls i mitjans de comunicació de queixes)

Disposicions amb caràcter opcional en cas de inscriure una categoria:
Art. 91e) del Decret 20/2015 de 17 d’Abril (Accés a una categoria de l’establiment)
Art. 98.2 ) del Decret 20/2015 de 17 d’Abril (Manteniment i modificació de la categoria)
Decret 20/2015 Qüestionari d'Autoavaluació

Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT:

- Model de DRIAT degudament emplenat - Acreditació de la representació, si és el cas
- Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys corporals i materials que puguin patir els clients i usuaris, tant dels establiments d’allotjament com de les activitats relatives als usos secundaris o compatibles.
-Qüestionari d’autoavaluació (opcional en el cas d’inscriure categoria)
-Justificant del pagament de la taxa


Documentació a presentar a efectes de comprovació a requeriment de l'Administració, amb posterioritat de la DRIAT: (Aquesta documentació es podrà presentar voluntàriament per part de l'interessat, juntament amb la documentació exigida, sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents)

-Projecte (plànols i memòria), numeració d’habitacions i capacitat.
-En cas d’optar per una categoria, els establiments d’allotjament hauran de presentar amb posterioritat de la DRIAT una sèrie de certificats tècnics per acreditar el compliment dels requisits establerts a les autoavaluacions (veure document explicatiu dels certificats requerits).


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la declaració i documentació requerida.


Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.
Terminis de l'administració: -
Tarifes aplicables: Veure l'ordenança fiscal reguladora.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les Illes Balears
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable de serveis turístics al medi rural (hotel rural)
Modelo de declaración responsable de servicios turísticos en el medio rural (hotel rural)
Model exemple relació unitats d'allotjament
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries preferents de les illes Balears
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Fulls de reclamacions de turisme
Model de consentiment per consultar a altres administracions
Document explicatiu dels certificats tècnics requerits per acreditar el compliment dels requisits establerts a les autoavaluacions
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (allotjaments)
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ