ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3517_Empreses d’intermediació turística: agències de viatges
Tramitar

Objecte del tràmit: Inscripció en el Registre Insular i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears d’agències de viatges. En relació amb l'article 58 de la Llei 8/2012 i les previsions que conté la Directiva 2006/123/CE, es consideren que són activitats de les agències de viatges l'organització, l'oferta o la venda dels viatges combinats, tal com es defineixen en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, o norma que els substitueixi.

Inici activitat:
L'inici de l'activitat queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de presentació de la declaració responsable l'interessat ja compleix tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l'àmbit material turístic com a altres.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat en l'exercici de l'activitat.

Requisits a complir: Disposicions específiques pel que fa a l'activitat declarada:
Art. 56 al 59 i 59 bis de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Empreses d'intermediació)
Art. 115 al 116 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Empreses d'intermediació turística: de les activitats i els requisits de les agències de viatges i mediadors turístics)

Disposicions generals:
Art. 19 de la Llei 8/2012 de 19 de juliol (Deures de les empreses turístiques)
Art. 84 del Decret 20/2015 de 17 de abril (Informació en relació amb els serveis turístics)
Art. 151) del Decret 20/2015 de 17 de abril (Fulls i mitjans de comunicació de queixes)

Documentació a presentar: Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT per agencies domiciliades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 

-Model de DRIAT correctament emplenat
-Acreditació de la representació, si és el cas
-Acreditació de la constitució de la garantia individual mitjançant una assegurança, aval o altra garantia financera per import de 100.000€ o garantia col·lectiva d’acord l’establert a l’art. 58 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears, modificada per la Llei 6/2018, de 22 de juny.
-Pòlissa d’assegurança que ha de cobrir els tres blocs de responsabilitat següents:
La responsabilitat civil de l’explotació del negoci
La responsabilitat civil indirecta o subsidiària
La responsabilitat per danys patrimonials primaris.
La pòlissa ha de cobrir sinistres, com a mínim per valor de 450.000€ dividits en 150.000€ per cada bloc.
- Justificant del pagament de la taxa

Documentació exigida amb la presentació de la DRIAT per agencies establertes a una altra Comunitat Autònoma o a un altre estat de la Unió Europea:

- Model de DRIAT correctament emplenat
- Acreditació de la representació, si és el cas
- Acreditació de tenir constituïda la garantia en els mateixos termes del cas anterior.
- Acreditació que tenen constituïda una pòlissa d’assegurança en els termes descrits i almenys per les quantitats indicades com en el cas anterior.
- Justificant del pagament de la taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud i documentació requerida.Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Inscripció agència: 98 € (central, sucursal, virtual)
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
-Pla territorial insular.
-Formació del Registre Insular d’empreses, activitats i establiments turístics de l’Illa de Menorca
-Taxa del servei d'ordenació turística.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de declaració responsable d'empreses d'intermediació turística: agències de viatges
Modelo de declaración responsable de empresas de intermediación turística: agencias de viajes
Model exemple d'informe descriptiu
Model de document de comunicació prèvia de garantia per insolvències agències de viatges
Modelo de documento de comunicación previa de garantia por insolvencias agencias de viajes
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Fulls de reclamacions de turisme
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (intermediació turística)
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ