AVÍS IMPORTANT (15/12/2017): S’informa que la D.G. de la Policia ja ha activat de nou la funcionalitat dels certificats del DNI electrònic. Us aconsellam que primer comproveu si us funciona el certificat. En cas contrari, haureu d'anar als Punts d'Actualització del DNI (PAD) disponibles a les oficines d'expedició del DNI de la Policia Nacional.

ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP.

Gestions i serveis

Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació, mancança, renovació o duplicat)
Tramitar una nova sol·licitud

Objecte del tràmit: Obtenir la cèdula d'habitabilitat. Aquest document té una validesa de 10 anys i l'expedeix el CIM d'acord amb la documentació específica que afecta a les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per a l'habitabilitat dels habitatges, locals i residencials.

La cèdula de PRIMERA OCUPACIÓ és per a immobles de nova construcció o que hagin estat objecte d'obres que impliquin l'obtenció de la llicència municipal d'obres majors.
La cèdula de MANCANÇA és per a immobles de construcció anterior a l'1 de març de 1987.
La cèdula de RENOVACIÓ és per a immobles que ja disposen de cèdula d'habitabilitat si bé aquesta està caducada.
També es poden demanar duplicats de cèdules ja concedides.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: · Propietaris, llogaters o precaristes d'un habitatge, local o residencial.
Quan els propietaris de l'immoble per al qual es tramita la sol·licitud de la cèdula actuen a través de representant, la documentació justificativa haurà de ser aquesta, segons els casos.
1.- Autorització del propietari de l'immoble per als seus representants, mitjançant la presentació de la fotocòpia del DNI del propietari i la seva signatura en la sol·licitud.
2.- En cas de comunitats de veïns o comunitats de béns, l'autorització s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació del poder notarial o certificació de l'acord de la comunitat de propietaris mitjançant el qual els propietaris autoritzen al representant per a la tramitació de la cèdula.

Requisits a complir: Acreditar la relació de titularitat de propietat o de titularitat temporal (llogaters, precaristes) sobre l'immoble objecte de la sol·licitud.
Presentar la documentació pertinent.
Cal indicar al document de sol·licitud la referència cadastral de l'habitatge o local. Es pot trobar aquesta informació al rebut de l'IBI o a la pàgina web de l'Oficina Virtual del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)

Documentació a presentar: DOCUMENTACIÓ COMUNA:
- Sol·licitud corresponent, segons el cas: primera ocupació, mancança o renovació (original).
- Documentació acreditativa de la titularitat (escriptura, contracte censal, nota registral). En aquelles sol·licituds de renovació o de duplicat, sempre que el propietari no hagi canviat, serà suficient que s'indiqui a la sol·licitud i no haurà de tornar a presentar l'escriptura o nota registral.
- Fotografia actualitzada i expressiva de l’objecte de la sol·licitud, datada i signada pel o pels tècnics certificants, en la qual quedi degudament descrita la seva situació o emplaçament.
- Document de pagament de la taxa (exemplars corresponents a la Tresoreria i al Servei del CIM).

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA:
1) Documentació MUNICIPAL:
Per a cèdules de PRIMERA OCUPACIÓ:
- Llicència municipal d'obres
- Certificat municipal de final d'obra i primera ocupació

Per a cèdules de MANCANÇA:
- Certificació expedida pel secretari de l'ajuntament corresponent, amb el vistiplau de l'alcalde

2) Documentació TÈCNICA:
- En tots els casos, fotografia actualitzada i expressiva de l'objecte de la sol·licitud, datada i signada pel tècnic o tècnics implicats (original), en el qual quedi degudament descrita la seva situació o emplaçament.
Per a cèdules de PRIMERA OCUPACIÓ:
- Certificat final d'obra i d'habitabilitat expedit per la direcció facultativa de l'obra, visat pel respectiu col·legi professional

Per a cèdules de MANCANÇA i RENOVACIÓ:
- Certificat d'habitabilitat expedit per un arquitecte, arquitecte tècnic o tècnic competent
- Cèdula anterior (només en els casos de renovació)

- En cas d'immobles situats en SÒL RÚSTIC, plànol d'emplaçament amb indicació de les dades cadastrals (polígon, parcel·la) necessàries per a la seva localització, signada pels tècnics implicats.
- En cas de LOCALS AMB ÚS DETERMINAT, fitxa técnica del projecte d'activitats, on consti l'ús i el nombre concret de places; o fitxa-resum abreujada sense necessitat de redacció del projecte d'activitats, segons sigui el cas.
- En cas d'ALLOTJAMENTS turístics, autorització prèvia del Departament de Turisme del CIM

En el cas de DUPLICATS, una fotografia actualitzada de l'immoble signada i datada pel sol·licitant, una declaració escrita del sol·licitant acreditativa de no haver dut a terme cap actuació i l'escriptura de propietat.

Certificat col·legial actualitzat relatiu al tècnic redactor del certificat d'habitabilitat, en aquells casos en què la presentació de l'esmentat certificat es faci segons el RD 1000/2010, sobre el visat col·legiat obligatori (BOE núm. 190 de dia 6 d'agost de 2010).

PRIMERA OCUPACIÓ DE LOCALS
- Quan es tracta de locals independents de més de 150 m2 i capacitat per més de cinc vehicles, sempre farà falta el projecte d'activitats
- Quan es tracta de locals de fins a 150 m2 i menys de cinc vehicles, si el permís d'obres és posterior al 17 d'abril de 2007, és necessària la presentació de la fitxa-resum
- Quan es tracta de locals de fins a 150 m2 i menys de cinc vehicles, si el permís d'obres és anterior al 17 d'abril de 2007, no és necessària la presentació de la fitxa-resum

MANCANÇA DE LOCALS
- Quan es tracta de locals independents de més de 150 m2 i capacitat per més de cinc vehicles, sempre farà falta el projecte d'activitats
- Quan es tracta de locals de fins a 150 m2 i menys de cinc vehicles, és obligatòria la presentació de la fitxa-resum

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Obtenir la informació necessària sobre la documentació que ha d'adjuntar a la sol·licitud
2. Realitzar el pagament de la taxa
3. Presentar la sol·licitud i la documentació al SAC

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Màxim 2 mesos
Tarifes aplicables: - Habitatges: 25,24 €
- Locals: 33,66 €
- Edificis residencials: 8,41 € (per plaça)
- Duplicat de cèdules: 4,21 €

Resposta al ciutadà: Presencialment, o per correu postal si es sol·licita
Marc legal: - Decret 145/1997, de 21 de novembre de 1997, mitjançant el qual es regulen les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
- Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments administratius de competència de la CAIB relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
- Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les licències integrades d'activitats de les Illes Balears

Sentit del silenci administratiu: Estimatori
Observacions: CAL INDICAR AL DOCUMENT DE SOL·LICITUD LA REFERÈNCIA CADASTRAL DE L'HABITATGE O LOCAL, QUE ES POT TROBAR AL REBUT DE L'IBI O A LA PÀGINA WEB DE L'OFICINA VIRTUAL DEL CADASTRE (http://www.sedecatastro.gob.es/)

En aquells casos en què la presentació de l'esmentat certificat es faci segons el RD 1000/2010, sobre el visat col·legiat obligatori (BOE núm. 190 de dia 6 d'agost de 2010), s'haurà d'aportar un certificat col·legial actualitzat relatiu al tècnic redactor del certificat d'habitabilitat.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ