ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3906_Autorització d'activitats no permanents menors de recorregut supramunicipal
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir autorització per dur a terme activitats no permanents de recorregut supramunicipal (proves esportives, marxes, peregrinacions, etc. que transcorrin per dos o més municipis).

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: · Tota persona física o jurídica.

Consideracions prèvies:
1. Classificació de l'activitat
Es consideren activitats no permanent de recorregut les proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments que es preveuen en el Reglament General de Circulació (R.D. 1428/2003, de 21 de novembre), sempre que es duguin a terme en vies pavimentades. L’esmentat reglament inclou dins el seu àmbit d’aplicació:
• Proves esportives l’objecte de les quals sigui competir en espai o temps per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
• Marxes ciclistes organitzades amb més de 50 ciclistes.
• Esdeveniments amb vehicles històrics.

Si no es compleixen aquests paràmetres (no es competeix, no discorri íntegrament per vies pavimentades...), serà una activitat no permanent innòcua sempre que es compleixen les següents condicions:
• Capacitat inferior a 500 persones
• Durada inferior a 7 dies
• No es fa ús de material pirotècnic

En qualsevol altre cas es considera activitat no permanent menor, sempre que no hi hagui necessitat d'elaboració d'un pla d'autoprotecció (quan la capacitat superi les 20.000 persones).

2. Activitats que transcorren per espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.
En cas d’activitats que transcorrin per espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 (http://xarxanatura.es/es/limits/), es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les proves esportives terrestres que compleixin les condicions següents:
• Que transcorrin íntegrament per la xarxa viària de carreteres.
• Que els punts d'avituallament i de públic siguin o bé damunt la xarxa viària de carreteres o bé fora de la Xarxa Natura 2000.
Si l'activitat no compleix amb aquestes condicions es considera que pot tindre afecció mediambiental i serà necessari tramitar una avaluació de repercussions ambientals.

Requisits a complir: - Presentar la sol·licitud i tota la documentació pertinent amb una antelació mínima de 30 dies (15 en el cas d'innòcues) a la data prevista de realització. Aquest termini comença a partir que tota la documentació està correctament presentada i completa, de manera que davant la possibilitat que es trobin errors que calgui corregir o manca d'algun document, donada la casuística i el caràcter específic i singular d'aquestes activitats és recomanable presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de dos mesos o inclús superior en els casos més complexos: proves esportives, esdeveniments amb un alt nombre de participants, etc.
- En cas d’activitats que transcorrin per espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 s’ha de tenir en compte que el CIM ha d’entregar una còpia de tota la documentació de l’esdeveniment a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca com a mínim dos mesos abans de la data de la prova per tant, la sol·licitud i la documentació pertinent s’ha de presentar al CIM amb una antelació suficient (es recomana presentar-la amb una antelació mínima de tres mesos).
- L'eficàcia de la resolució d'autorització queda condicionada al fet que abans de l'inici de l'activitat hauran d'estar subscrits els certificats, els contractes i les autoritzacions sectorials preceptius, les exempcions que pugui preveure la normativa sectorial que hi sigui d'aplicació i la pòlissa d'assegurança en vigor d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013, , de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Documentació a presentar: Si l'activitat es considera activitat no permanent menor:
1. Sol·licitud d'autorització segons model oficial.
2. Descripció de l'activitat que s'ha de dur a terme.
3. Petició o acreditació d'exempcions, si s'escau.(per exemple, una exempció de l'ajuntament per la normativa de renous)
4. Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l'activitat, si s'escau. (Autoritzacions dels ajuntaments per al pas pel seu terme municipal, de l'autoritat portuària per al pas per alguna zona portuària, etc.)
5. Les dates d'inici i finalització, l'horari, l'emplaçament i el nombre de participants.
6. L'autorització d'ocupació o la petició d'ocupació en els termes reglamentats quan s'ubiqui en domini públic o l'acreditació que no hi està subjecte perquè no s'ubica en domini públic.
7. Documentació tècnica subscrita per un tècnic o una tècnica competent:
- Croquis precís del recorregut, descripció de l'itinerari, data de celebració, horari d'inici i finalització, horari probable de pas per diferents punts determinants del recorregut i nombre de participants previst.
- Una memòria descriptiva que ha de versar almenys sobre: higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renous, fums, olors i similars, així com protecció del territori; ha d'indicar també quines autoritzacions concurrents són necessàries.
8. La indicació del nom i les dades d'identificació de la persona que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control de l'activitat que s'ha de dur a terme.

Si l'activitat es considera activitat no permanent de recorregut, la documentació a presentar és la següent:
1. Sol·licitud d'autorització segons model oficial
2. Una descripció de l'activitat per realitzar que ha d'incloure, quan es dugui a terme exclusivament en sòl urbà, la menció dels carrers o espais públics que s'han d'emprar. Quan es dugui a terme en vies públiques ubicades total o parcialment en sòl rústic, ha d'incloure un plànol a una escala adequada per poder grafiar amb suficient nivell de detall el trajecte de l'activitat i la ubicació dels serveis vinculats a aquesta.
3. Una declaració del sol·licitant en la qual es comprometi a vetllar pel compliment de la normativa sectorial, especialment en allò que es refereix a higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis i altres rics col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renou, fums, olors i similar, així com protecció del territori.
4. Una còpia de les autoritzacions sectorials de què disposi, i ha d'indicar de quines ha de disposar abans de l'inici de l'activitat.

Per al cas d'activitats considerades activitats no permanents innòcues, s'ha de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud d'autorització segons model oficial. La sol·licitud ha de fer una descripció de l'activitat per realitzar i el sol·licitant ha de declarar que vetllarà pel compliment de la normativa sectorial, especialment en allò que es refereix a higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d'incendis i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renou, fums, olors i similars, així com protecció del territori.
2. Còpia de les autoritzacions sectorial de què disposi i ha d'indicar de quines ha de disposar abans de l'inici de l'activitat. També pot contenir, si s'escau, la petició o acreditació d'exempcions.

Si l'activitat transcorre total o parcialment per la xarxa viària de carreteres, i està inclosa en algú dels punts següents:
- Proves esportives l’objecte de les quals sigui competir en espai o temps per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Marxes ciclistes organitzades amb més de 50 ciclistes.
- Esdeveniments amb vehicles històrics.
s'haurà d'incloure la següent documentació:
1. Permís d'organització expedit per la federació esportiva corresponent, quan ho exigeixi la legislació esportiva.
2. Reglament de la prova.
3. Mitjana prevista tant del cap de la prova com del tancament d'aquesta.
4. Identificació dels responsables de l'organització i concretament del director executiu i del responsable de seguretat viària que dirigirà l'activitat del personal auxiliar habilitat.
5. Proposició de mesures de senyalització de la prova i de la resta dels dispositius de seguretat prevists en els possibles llocs perillosos, així com la funció que hagi d'exercir el personal auxiliar habilitat, tot això mitjançant un informe detallat i que ha de ser comunicat en el seu moment pel responsable de la seguretat viària de la prova o les forces de l'ordre al personal responsable de la vigilància d'aquests punts conflictius.
El responsable de seguretat viària de la prova ha de conèixer les normes de circulació, per la qual cosa ha de tenir permís de conducció en vigència.
6. Justificant de la contractació de les assegurances de responsabilitat civil i d'accidents: Tots els participants de la prova han d'estar coberts per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers fins als mateixos límits que per a danys personals i materials estableix el Reial decret 7/2001, de 12 de gener, per a l'assegurança de responsabilitat civil de vehicles de motor de subscripció obligatòria, i una assegurança d'accidents que tingui, com a mínim les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva que regula el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, sense la preceptiva contractació de la qual no es pot dur a terme cap prova.

Si l'activitat transcorre per espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, a més el promotor de la cursa haurà de presentar el model de declaració de compliment de bones pràctiques per dur a terme activitats esportives a espais de rellevància ambiental que figura en l'annex IV de la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental (BOIB núm.28, 3 de març de 2018).

Si a més l'activitat comporta una intervenció en el medi natural o el paisatge, s'haurà de presentar la documentació indicada en l'article 2 de la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental (BOIB núm.28, 3 de març de 2018).


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368393
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud, segons el model oficial, degudament emplenada, junt amb tota la documentació abans esmentada, amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista de realització (donada la casuística i el caràcter específic i singular d'aquestes activitats és recomanable presentar la sol·licitud amb una antelació mínima de dos mesos o inclús superior en els casos més complexos) o una antelació de més de dos mesos en el cas que l’activitat transcorri per espais de la Xarxa Natura 2000 (es recomana 3 mesos o més).
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li notifiquin, en cas que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l’expedient.

Terminis de ciutadà: Presentació de la sol·licitud i la documentació completa amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista de realització de l'activitat (recomanable dos o més mesos).
Terminis de l'administració: 30 dies (15 dies en el cas d'activitats no permanents innòcues)
Tarifes aplicables: Gratuït.
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica.
Marc legal: - Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
- Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
- Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre.
- Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació (BOE núm. 306 de 23-12-2003).
- Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva (BOE núm.149 de 23-06-1993).
- Reial decret 7/2001, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Reglament sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (BOE núm. 12 de 13-01-2001).
- Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental (BOIB núm. 28 de 3-3-2018).

Sentit del silenci administratiu: En cas d’activitats no permanents innòcues, Positiu (sempre que la sol·licitud estigui ben presentada, inclogui tota la documentació requerida i l'activitat no transcorri per domini públic o per espais naturals protegits). En la resta de casos, negatiu.

Observacions: - La naturalesa de l'autorització d'activat no permanent té un caràcter discrecional, singular i puntual.
- La Llei 7/2013 i la seva modificació mitjançant la Llei 6/2019, de 8 de febrer defineix una activitat no permanent com a la que es fa de manera puntual en un recorregut concret sempre que concorrin alguns dels següents aspectes:
- Que es prevegi una concurrència de públic superior a l'ocupació habitual de l'indret.
- Que l'activitat que es vol dur a terme no es correspongui amb l'ús habitual del lloc.
- Que l'exercici de l'activitat suposi una alteració del funcionament normal de les que es desenvolupen habitualment al recorregut.
- Totes les activitats no permanents menors, no permanent innòcues i no permanents de recorregut han de disposar, abans de l'inici de l'activitat, d'una pòlissa d'assegurança en vigor d'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
- Les activitats dutes a terme per empreses de turisme actiu queden fora de l'àmbit de la Llei 7/2013, i per tant no necessiten l'autorització objecte d'aquest tramit.
- Les proves esportives i les marxes de més de 50 ciclistes també han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers fins als mateixos límits que per a danys personals i materials estableix el Reial decret 7/2001, de 12 de gener, per a l'assegurança de responsabilitat civil de vehicles de motor de subscripció obligatòria, i una assegurança d'accidents que tingui, com a mínim les cobertures de l'assegurança obligatòria esportiva que regula el Reial decret 849/1993, de 4 de juny.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autorització d'activitats esportives i altres activitats de recorregut
Llei 6/2019 de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les illes Balears.
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determinen les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva
Annex II del Reial Decret 1428/2003
Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 14 de febrer de 2018 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats esportives a espais de rellevància ambiental
Reial Decret 7/2001, de 12 de gener, Reglament sobre la responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor
Reglament trànsit ANNEX II
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ