ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Declaració d'interès general en sòl rústic
Tramitar.

Objecte del tràmit: Obtenir la declaració d'interès general segons estableix l'article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
Qui ho pot demanar: La persona interessada a través de l'Ajuntament (article 37.1 de la LSR). L'ajuntament remetrà la documentació lliurada juntament amb l'informe municipal raonat.
Requisits a complir: Presentar la documentació pertinent.
Documentació a presentar: Documentació a presentar davant l'ajuntament en paper i en format digital (original o fotocòpia acarada):
a) Avantprojecte o projecte redactat per tècnic competent.
b) Plànol d'emplaçament on s'indiqui la categoria de sòl rústic, la parcel·la (indicant polígon i parcel·la i número de finca registral), les diferents edificacions i les instal·lacions, tant les existents com les projectades, amb especificació de les corresponents superfícies. Si l’expedient tracta d’instal·lacions lineals (per exemple, xarxes elèctriques) s'especificarà el traçat.
c) Certificat del Registre de la Propietat sobre la titularitat, les característiques i la superfície dels terrenys als quals es vincularà la declaració d'interès general.
d) En el cas que la declaració d’interès general sigui per a la dotació de serveis, s’haurà de justificar la legalitat de les edificacions o instal·lacions que es pretenen dotar del servei, mitjançant la presentació de la corresponent llicència municipal, certificat municipal o autorització administrativa.
e) Si s'escau, es presentarà l'oportuna documentació ambiental depenent si el projecte està inclòs a l'Annex I o II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'ajuntament corresponent
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Només informació: plaça Biosfera 5, 07703 Máo
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la documentació relacionada anteriorment, a l'ajuntament.
2. Presentar altra documentació esmenant les deficiències que se li indiquin, en cas de que la presentada inicialment no es consideri suficient per resoldre l'expedient, al SAC o ajuntament.

Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic
- Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
- Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les illes Balears
- Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
- Llei 14 /2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial (BOIB núm. 157, ext., de 27 de desembre)
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
- Pla territorial insular de Menorca i Norma territorial insular.
- Pla general d'ordenació urbana, el que correspongui.
- Plans especial de les ANEI.
- Plans directors sectorials.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ