ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'autorització per a campionats de pesca esportiva
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar l'autorització per a realitzar campionats de pesca esportiva.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Pesca
Qui ho pot demanar: Qualsevol club o associació interessat.
Requisits a complir: Les entitats organitzadores o les seves federacions han de fer constar en la sol·licitud, com a mínim, la modalitat de pesca, la zona on es farà, el tipus de campionat, l’horari d’aquest i si les captures seran superiors a les quotes de captures establertes, supòsit subjecte a autorització prèvia de conformitat amb el que es preveu en l’article 11.7, d’acord amb el model que figura en l’annex 2. En la resolució d’autorització s’han de fixar totes les condicions relatives al desenvolupament de la competició.

Documentació a presentar: -Imprès de sol·licitud.
-Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de la persona interessada.
-Acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant.
-Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.
-Bases del concurs (en el cas que es prevegi ultrapassar les quotes màximes de captura).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella - Sa Graanja - Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud correctament emplenada i la documentació adjunta.
Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 2021:
Campionat de pesca esportiva 92,99 euros

Resposta al ciutadà: Per correu certificat
Marc legal: - Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears.
- Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.
- Reial Decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors.
- Reial decret 62/2008, de 25 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana a la mar.
- Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes (BOE núm. 84).

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: En el cas que aquests campionats tenguin lloc en aigües exteriors, s’ha d’atendre el que disposi la normativa estatal, en particular el capítol VI del Reial decret 347/2011, d’11 de març, pel qual es regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors.
Les entitats organitzadores o les seves federacions han de comunicar, dins el termini dels quinze dies següents a la data en què es dugui a terme el campionat, les dades que preveu l’article 71.2 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autorització de campionat de pesca marítima esportiva
Decret 34/2014, d'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les illes Balears
Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears
Reial Decret 347/2011, d'11 de març, que regula la pesca marítima recreativa en aigües exteriors
Reial Decret 62/2008, de 25 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació marítima i de la vida humana a la mar
Reial Decret 560/1995, que regula les talles mínimes de determinades espècies de pesca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ