ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud de targeta de tacògraf digital
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'obtenir la targeta de tacògraf digital.
El tacògraf digital o aparell de control, és un aparell destinat a ser instal·lat en vehicles dedicats al transport per carretera, amb la finalitat d'indicar, registrar i emmagatzemar automàtica o semiautomàticament, dades referents a la marxa dels esmentats vehicles i de determinats temps de feina dels seus conductors.
Las targetes de tacógraf poden ser dels tipus següents:
targeta de conductor
targeta de l'empresa
targeta de control i targeta de centre d'assaig

Àmbit de responsabilitat: Servei de transports
Qui ho pot demanar: Qualsevol empresa o conductor que reuneixi els requisits.
Requisits a complir: Els assenyalats a l'Ordre Ministerial 1190/2005, de 25 d'abril de 2005.
Documentació a presentar: Per a obtenir la targeta de conductor.
0. Imprès de sol·licitud
1. DNI, TIE o passaport
2. Permís de conduir vigent de les classes C, C1, D ó D1, excepte quan figuri inscrit en el Registre de la Direcció General de Trànsit
3. Acreditació de la residència en la província en la qual se presenta la sol·licitud.
A aquests efectes, per als ciutadans de paísos pertanyents a la Unió Europea, serà suficient qualsevol document amb valor provatori, i, per als ciutadans de tercers països, s'acreditará la residència mitjançant la targeta d'identidad d'estranger (TIE) o el visat de treball i residència, o bé mitjançant autorizació administrativa per a treballar o altra documentació equivalent expedida conforme a la legislació de drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
4. Fotografía actual del sol·licitant, de tipus carnet i amb les característiques següents:
Mida de 25 x 32 milímetres, en color, amb un fons uniforme i de to blanc o clar. La distància entre la barbeta i el naixement dels cabells o el front serà d'entre 20 i 25 milímetres.
No haurà de surtir amb ulleres fosques, capell o qualsevol altre element que oculti total o parcialment la cara.
Si s'envía per Internet, la fotografía haurà de tenir una resolució mínima de 600 punts per polsada, retallada a una mida de 25 x 32 milímetres, i estarà en format JPEG, amb una compressió que no comprometi la seva qualitat.
Per a obtenir la targeta d'empresa:
0. Imprès de sol·licitud
1. DNI, TIE o CIF
2. Acreditació del domicili fiscal.
3. Quan l'empresa no sigui titular d'autorització de transport, permis de circulació d'algún vehicle que l'empresa disposi en arrendament o del que sigui titular i per al qual precisi el tacógraf.
4. Escriptura de poders, si escau.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la documentació necessària al SAC.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 2021: 30,04 €. Es tracta d'un tràmit de la CAIB. L'abonament de taxes s'ha de fer amb l'imprès 046.
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: Ordre FOM 1190/2005, de 25 d'abril, per la qual se regula la implantació del tacògraf digital.
Ordre FOM 2861/2012, de 13 de desembre, que regula el document de control administratiu exigible per a la realització del transport públic de mercaderies per carretera.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
Podeu trobar més informació a la pàgina web del Ministeri de Foment: https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/INSPECCION/TACOGRAFO_DIGITAL/

Segons la normativa publicada el 5 de gener de 2013, Ordre FOM/2861/2012, no s'exigirà la prèvia personació de l'interessat com a requisit necessari per a la realització dels tràmits relacionats amb la targeta de conductor, suprimint, per tant, la referència «prèvia personació de l'interessat per acreditar la seva identitat i comprovar el compliment dels requisits» prevista en els articles 4, 6, 7, 8 i 9 de l'Ordre FOM/1190/2005, de 25 d'abril, per la qual es regula la implantació del tacògraf digital.

Per abonar la taxa, l'imprès s'ha de descarregar de la pàgina web de la CAIB, a l'enllaç següent: http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3726

La renovació únicament se pot sol·licitar quan faltin menys de 35 dies per a la seva caducitat.

 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ