ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3528_Declaració responsable d'inici d'activitat turística de comercialització d'estades turístiques a habitatges
Tramitar

Objecte del tràmit:
AVÍS DEL SERVEI D’ORDENACIÓ TURÍSTICA:
A la Seu Electrònica del Consell Insular de Menorca (Carpeta Ciutadana), el model de DRIAT per a efectuar aquest tràmits ja hi és incorporat com a formulari telemàtic (és a dir, no fa falta adjuntar-hi el model de document DRIAT, exclusiu per a la formalització del tràmit en paper).

S’entén per declaració responsable d’inici d’activitat turística (DRIAT) el document subscrit per una persona interessada mitjançant el qual manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l’exercici d’una activitat turística (la comercialització d’estades turístiques a habitatges, en aquest cas), que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent a l’exercici esmentat. És, idò, un document equiparable a un títol administratiu que faculta a qui el presenta a iniciar l’activitat.

Per a l’accés a aquesta activitat, les persones interessades, amb anterioritat al seu inici, han de presentar la corresponent DRIAT acompanyada de la documentació preceptiva (consignant tota informació requerida de manera exacta i certa). És a dir, la iniciació de la comercialització d’estades turístiques a habitatges queda condicionada i només és possible si en el mateix moment de la formalització de la DRIAT els declarants ja compleixen tots els requisits normativament exigibles, tant si corresponen a l’àmbit competencial d’ordenació turística com a qualsevol altre d’aplicació legal.

L’efecte immediat d’una DRIAT ben tramitada comporta la inscripció d’ofici en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics de Menorca, la qual, al seu torn, ha de ser comunicada a les administracions registrals, tributàries i municipals pertinents.

Pel que fa a la incorporació del número d’inscripció turística a la publicitat de comercialitzacions turístiques a habitatges, mentrestant no es disposi d’aquest número s’admet la incorporació del número de registre d’entrada atorgat en tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic. Així mateix, fins que no es disposi del número d’inscripció s’eximeix de lluir la placa identificativa normalitzada a l’habitatge, en tot cas d’obligada exhibició en un lloc destacat i visible d’aquest durant el període que sigui objecte d’explotació.


Àmbit de responsabilitat: La comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació correspon al Servei d’Ordenació Turística del Consell Insular de Menorca.
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica interessada en l’exercici de la comercialització d’estades turístiques a habitatges, o la representant autoritzada per aquestes, sense més limitacions que el compliment de la legislació i la reglamentació vigent que hi sigui d’aplicació. Entre altres figures legals, val a dir que les persones jurídiques són subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Requisits a complir: Consultau-los accedint al canal informatiu sobre la comercialització d’estades turístiques a habitatges de Menorca.

http://www.cime.es/Contingut.aspx?IdPub=49287

Documentació a presentar: Documentació d’obligada presentació en el moment de formalitzar la declaració responsable (documentació del tot indispensable):

- Model pertinent de DRIAT degudament emplenat (les dades de tots els seus camps són essencials a l’hora d’efectuar la inscripció), sens falta.
- Document acreditatiu de la representació de la persona declarant, si fos el cas.
- Document acreditatiu de la personalitat de la persona declarant, o sigui aportant el NIF, sens falta. Com que les persones declarants físiques i jurídiques que es relacionin electrònicament amb l’administració s’hauran hagut d’identificar prèviament a l’inici del tràmit es troben exemptes d’acreditar la seva personalitat novament.
- Document acreditatiu del compliment dels requisits mínims de qualitat per a la inscripció, degudament emplenat, sens falta.
- Document acreditatiu de la meritació de la taxa imposable per a la inscripció d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (el justificant es genera una vegada liquidat el pagament a les oficines del SAC o telemàticament, per tant aquest s’ha de fer abans de tramitar la DRIAT, sens falta. Açò serà així excepte per les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració, que l’abonaran durant la gestió telemàtica, sens falta.
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subscrita per la persona comercialitzadora (de manera inequívoca el document ha de fer referència a la comercialització de l’habitatge o col·lectiu d’aquests que queden coberts); la qual ha de ser per un import mínim de 300.000,00 EUROS, amb una fiança màxima de 600,00 EUROS per sinistre, que cobreixi la responsabilitat civil per danys corporals o materials que puguin patir les persones usuàries durant l’estada, sens falta.
- Document de declaració jurada que la persona comercialitzadora haurà de subscriure, a més a més de la pòlissa l’assegurança anterior, prestant-se a cobrir els danys que les persones usuàries puguin ocasionar a la comunitat, si fos el cas que l’habitatge es trobi en una parcel·la on n’hi hagi més d’un (plurifamiliars i/o sotmesos al règim de divisió horitzontal).
- Nota registral que informi de l’acord favorable de les persones propietàries sobre la possibilitat de comercialitzar turísticament els habitatges, si fos el cas que es trobin en una parcel·la on n’hi hagi més d’un (plurifamiliars i/o sotmesos al règim de divisió horitzontal) i a la vegada els estatuts no impedissin l’activitat pretesa o aquests directament no existissin. Per tant, la inscripció de l’acord adoptat pel col·lectiu de propietaris s’ha de registrar amb anterioritat, sens falta. L’àmbit territorial del Registre de la Propietat de Ciutadella de Menorca és el d’aquest municipi i també el de Ferreries. Pel que fa als immobles dels restants termes municipals de l’illa s’ha d’acudir al Registre de la Propietat de Maó.
- Les persones interessades tenen el dret a no aportar documents que ja obrin en poder d’aquesta o altres administracions, sempre que manifestin aquesta voluntat tot indicant a quina administració i en quin moment es van presentar mitjançant el Document de consentiment.
- A més a més d’aquests documents, les persones interessades sempre en poden aportar qualsevol altre que considerin convenient.

Documentació addicional d’obligada presentació amb posterioritat a la formalització de la declaració responsable (sempre que s’aporti la totalitat d’aquests documents, les persones interessades que vulguin els poden presentar juntament amb els exigits a l’hora de formalitzar la declaració responsable):
- Plànol, a escala, de distribució i mobiliari de l’habitatge objecte de comercialització turística, sens falta a requeriment de l’administració a efectes de comprovació.
- Rebuts més recents corresponents als subministraments d’aigua i electricitat de l’habitatge objecte de comercialització turística, sens falta a requeriment de l’administració a efectes de comprovació.
- Les persones interessades tenen el dret a no aportar documents que ja obrin en poder d’aquesta o altres administracions, sempre que manifestin aquesta voluntat tot indicant a quina administració i en quin moment es van presentar mitjançant el Document de consentiment.
- A més a més d’aquests documents, les persones interessades sempre en poden aportar qualsevol altre que considerin convenient.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: -
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: ---
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic aportant tota la documentació necessària, segons cada cas.

Terminis de ciutadà: Les persones interessades poden tramitar la DRIAT a qualsevol registre públic, presencialment en qualsevol moment d’obertura i electrònicament tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia (les entrades seran computades d’acord amb allò que estableix la normativa de procediment administratiu comú sobre termes i terminis).
Terminis de l'administració: L’administració no resol l’inici d’habilitació, ja que aquesta es fa efectiva al mateix moment de la presentació de la DRIAT (la declaració responsable és un acte privat la veracitat del qual es realitza sota la pròpia responsabilitat de la part declarant).
Tarifes aplicables: Taxa: 15,30 € per plaça
Resposta al ciutadà: Notificació per escrit, en paper o per mitjans electrònics, segons la preferència indicada per les persones interessades
Marc legal: -Llei 39/2015 , d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (i les seves posteriors modificacions dispositives).
-Llei 8/2012 , de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives).
-Decret 20/2015 , de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística [...], dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les illes Balears (i les seves posteriors modificacions dispositives, i excepte els art. 3-39, corresponents íntegrament a les disposicions del títol II del Decret, declarat nul per la Sentència 532/2016, d’11 d’octubre, de la Sala Contenciosa del TSJ de les Illes Balears).

Sentit del silenci administratiu: No procedeix. Per norma general la figura del silenci administratiu (resolució presumpta) no procedeix amb la formalització de declaracions responsables ni pel que fa a comunicacions prèvies, ja que l’habilitació o la modificació de dades es fa efectiva al mateix moment que s’han formulat.
No obstant, pel que fa a la resta d’actes de tràmit i d’actes finals en relació a la comprovació, la gestió i la inspecció de l’habilitació, així com les respostes a qualsevol sol·licitud genèrica al respecte, el sentit del silenci administratiu serà el que la normativa d’aplicació preveu en cada cas i, en el seu defecte, la de procediment administratiu comú.

Observacions: La presentació de la declaració responsable, acompanyada de la documentació exigida, té com a efecte immediat la inscripció en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics, sense perjudici de les facultats de comprovació, gestió i inspecció que tenguin atribuïdes les administracions públiques. Així mateix, l’Administració pot requerir en qualsevol moment l’aportació dels documents acreditatius del compliment dels requisits establerts en la normativa vigent d’aplicació per a l’exercici de l’activitat turística.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial que s’adjunti o incorpori a una declaració responsable pot implicar, segons el cas, la invalidesa del tràmit (no desplegament dels efectes jurídics per a l’exercici declarat; per tant, no habilitació per al seu desenvolupament ni inscripció en el corresponent Registre), la suspensió de l’activitat (si hi ha risc per a les persones o coses, la suspensió es pot adoptar de forma cautelar i immediata mitjançant una resolució motivada) o fins i tot la cancel·lació de la mateixa inscripció en el Registre de l’empresa, activitat o establiment (i, per tant, la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada des del moment en què es tengui constància de tal fet, sense perjudici de la responsabilitat legal en què es pugui haver incorregut, amb instrucció prèvia del procediment corresponent, en el qual es donarà audiència a la persona interessada).
L’Administració turística competent que hagi detectat la inexactitud, omissió o falsedat a què es refereix el paràgraf anterior ha d’incoar la instrucció del procediment sancionador i imposar l’obligació al responsable de restituir la situació jurídica al moment previ al desenvolupament o exercici de l’activitat.

 


Documents relacionats:
 
Declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) de comercialització d’estades turístiques a habitatges
Declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) de comercialización de estancias turísticas en viviendas
Aprovació definitiva delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial a l’illa de Menorca
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Annex 6 del Decret 20/2015, de requisits mínims per a la inscripció d’habitatges objecte de comercialització turística
Anexo 6 del Decreto 20/2015, de requisitos mínimos para la inscripción de viviendas objeto de comercialización turística
Fulls de reclamacions de turisme
Model de placa informativa sobre el grup de l'establiment
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Model de consentiment per consultar dades d'altres administracions
Publicació al BOIB del model de declaració responsable d'inici d'activitat turística (estades turístiques)
Instrucció per a la unificació de criteris interpretatius a l'illa de Menorca, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges
Model de declaració jurada sobre zones comunes dels habitatges sotmesos a règim de propietat horitzontal
Modelo de declaración jurada sobre zonas comunes de las viviendas sometidas a règimen de propiedad horizontal
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ