ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

3529_Habilitació de guies turístics de les Illes Balears derivada de l'obtenció de determinats títols, certificats de professionalitat o acreditació de competències
Tramitar.

Objecte del tràmit: Habilitació com a guia oficial del turisme de les Illes Balears a les persones que estiguin en possessió del títol de grau en turisme, diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques, tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats, o els titulars d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències pel que fa a guia turístic.

Inici de l'activitat:
Per poder iniciar aquesta activitat, l'habilitació de guia turístic està sotmesa al règim d'autorització, la qual en conseqüència s'ha d'obtenir previament al seu exercici.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada.
Requisits a complir: a) Posseir la nacionalitat espanyola o la d'alguns dels estats membres de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, o bé ser ciutadà estranger amb residència a Espanya, amb el dret reconegut per exercir una activitat remunerada per compte propi o d'altre de conformitat amb la normativa vigent.
b) Ser major d'edat.
c) Disposar del títol de grau en turisme, diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques, tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats, o els titulars d'un certificat de professionalitat o d'una acreditació de competències pel que fa a guia turístic.
d) Tenir el coneixement de l'anglès i d'almenys una altra llengua estrangera en els termes que fitxa el Decret 20/2015.
e) Tenir el coneixement dels idiomes en castellà i català en els termes que fitxa el Decret 20/2015
f) Tenir coneixements del patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, conformement el que disposa el Decret 20/2015.

Documentació a presentar: A) Pel que fa a les persones que disposin el títol de grau en turisme, diplomat en empreses i activitats turístiques, tècnic d'empreses i activitats turístiques, tècnic superior en informació i comercialització turística o tècnic superior en guia, informació i assistència turística, equivalents o homologats.
a) Sol·licitud prèvia d'habilitació de guia turístic.
b) Còpia del document nacional d'identitat o document equivalent del qual es pugui deduir-ne clarament la identitat, la nacionalitat i la majoria d'edat de la persona interessada.
c) Acreditació del títol corresponent per accedir a l'habilitació.
d) Acreditar el coneixement del català de les següents maneres:
- certificat emès pel centre que acrediti que s'han impartit els esenyaments en un 50% en català, perquè aquesta llengua ha constituït la llengua vehicular del centre, o perquè s'acredita el mateix respecte als títols obtinguts d'ensenyament secundària o postsecundària
- o en cas contrari, s'ha d'aportar un títol o un certificat oficial que acrediti el coneixement del català en un nivell igual o superior al nivell B2, d'acord amb el que preveu el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19 de 07-02-2012); o bé un títol equivalent, dels que figuren en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura (BOIB núm. 34 de 12-03-2013), o la corresponent homologació amb el nivell B2, o superior, dels estudis de llengua catalana a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 d'homologació d'aquests estudis amb els certificats de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (BOIB núm. 115 de 26-08-2014).
e) Acreditar que l'anglès i almenys una altra llengua estrangera ha format part del programa per l'obtenció del títol corresponent.
f) Dues fotografies mida carnet.
Observacions: Per a les persones que no han obtingut els títols esmentats en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears hauran d'acreditar que el títol obtingut assegura les competències suficients a judici de l'Administració turística respecte els blocs de matèries referits a les Illes Balears:
-Patrimoni i béns d'interès cultural.
-Espais naturals i altres béns d'interès natural.
-Coneixements de les llengües cooficials de la comunitat autònoma.

B) Pel que fa a les persones que hagin obtingut els certificats de professionalitat o acreditació de competències pel que fa a guia turístic, en els termes continguts en la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.
a) Sol·licitud prèvia d'habilitació de guia turístic.
b) Còpia del document nacional d'identitat o document equivalent del qual es pugui deduir-ne clarament la identitat, la nacionalitat i la majoria d'edat de la persona interessada.
c) Certificat de professionalitat o acreditació de competències pel que fa a guia turístic.
d) Acreditar el coneixement del català de les següents maneres:
- certificat emès pel centre que acrediti que s'han impartit els esenyaments en un 50% en català, perquè aquesta llengua ha constituït la llengua vehicular del centre, o perquè s'acredita el mateix respecte als títols obtinguts d'ensenyament secundària o postsecundària
- o en cas contrari, s'ha d'aportar un títol o un certificat oficial que acrediti el coneixement del català en un nivell igual o superior al nivell B2, d'acord amb el que preveu el Decret 6/2012, de 3 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19 de 07-02-2012); o bé un títol equivalent, dels que figuren en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de llengua catalana de la Direcció General de Cultura (BOIB núm. 34 de 12-03-2013), o la corresponent homologació amb el nivell B2, o superior, dels estudis de llengua catalana a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 d'homologació d'aquests estudis amb els certificats de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (BOIB núm. 115 de 26-08-2014)
e) Acreditar que l'anglès i almenys una altra llengua estrangera ha format part del programa per l'obtenció del títol corresponent.
f) Acreditar que amb el certificat o l'acreditació tenen els continguts suficients referits a les Illes Balears, en relació amb el patrimoni natural i cultural de les Illes Balears.
g) Dues fotografies mida carnet.On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: ---
Altres: ---
Plana web: ---

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació.
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: 16,40 euros
Resposta al ciutadà: Per escrit
Marc legal: -Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears.
-Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012.
-Reial Decret Legislatiu 1/2007, de la llei de consumidors i usuaris.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: En el moment de sol·licitar la inscripció com a guia turístic, només serà necessària l'aportació de dues fotografies de tamany carnet i el pagament de la taxa de 16'40 euros, atès que la resta de documentació ja consta al departament de turisme.
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud prèvia d'habilitació de guia turístic de les Illes Balears (derivada de l'obtenció de determinats títols)
Model de sol·licitud prèvia d'habilitació de guia turístic de les Illes Balears (derivada de l'obtenció de determinats certificats)
Model de sol·licitud prèvia d'habilitació de guia turístic de les Illes Balears (derivada de la superació de les proves d'habilitació)
Model de sol·licitud d'ampliació d'idiomes de guia turístic
Model de sol·licitud de participació en les proves d'accés a guia turístic i d'ampliació d'idiomes
Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Taxa del Servei d'Ordenació Turística
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ