ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Sol·licitud d'integració a la Xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca i d'inscripció en el cens
Tramitar.

Objecte del tràmit: Es tracta d'obtenir la integració d'un servei d'informació juvenil a la xarxa de serveis de Menorca, així com la inscripció en el cens corresponent
Àmbit de responsabilitat: Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona jurídica pública o privada
Requisits a complir: Els assenyalats a la normativa vigent
Documentació a presentar: SI ES TRACTA DE PERSONA JURÍDICA PRIVADA:
Acta de constitució de l'entitat
Estatuts
NIF o CIF
Certificació que n'acrediti la inscripció en el registre corresponent, d'acord amb la naturalesa jurídica de l'entitat.
DNI i poder bastant de la persona que la representi o, en altre cas, certificació acreditativa emesa per l'entitat sol·licitant que justifiqui l'actuació del representant.
Certificació acreditativa de l'òrgan competent per a acordar la integració del Servei d'Informació Juvenil en la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de Menorca, així com la seva integració en el Cens.
Memòria explicativa exigida a l'article 2.1 c de l'Ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny.
SI ES TRACTA D'ENS O CORPORACIÓ PÚBLICA:
Certificació acreditativa de l'òrgan competent per a acordar la integració del servei d'Informació Juvenil en la Xarxa de Serveis d'Informació Juvenil de Menorca, així com la seva inscripció en el Cens.
CIF
Memòria explicativa exigida a l'article 2.1 c de l'Ordre de la consellera de Presidència de 2 de juny.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 35 60 50
Per correu: NOMÉS PERSONES FÍSIQUES - Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: Presentar la sol·licitud juntament amb la documentació exigida
Terminis de ciutadà: ---
Terminis de l'administració: ---
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: - Exercici de competències atribuïdes al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut i lleure (Llei 21/2006, de 15 de desembre). BOIB Num. 24 13-02-2007.
- Llei 10/2006, de 26 de juliol integral de la joventut, BOIB núm.109, 03/08/2006.
- Llei 21/2006, de 15 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, BOIB núm. 184, 23/12/2006.
- Ordre de la consellera de Presidència, de 2 de juny de 1999, per la qual es determina la documentació preceptiva para la concessió de l'autorització d'integració dels Serveis d'Informació Jove a la Xarxa Balear d'Informació Jove i la inscripció en el cens que els és propi . BOCAIB Núm. 81 de 24/06/1999.
- Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove. BOCAIB Núm. 49 de 20/04/1999.
- Ordre de la consellera de Benestar Social, de 23 de març de 2000, per la qual es regula el curs de formació per als informadors per a joves. BOCAIB Núm. 43 de 04/04/2000.
- Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad. BOE Núm. 110 de 09/05/2011.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Sol·licitud d'integració a la xarxa de serveis d'informació juvenil de Menorca
Exercici de competències atribuïdes al Consell Insular de Menorca en matèria de joventut i lleure (Llei 21/2006, de 15 de desembre).
Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut
Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure
Ordre de la consellera de Presidència, de 2 de juny de 1999, sobre la concessió de l'autorització d'integració dels Serveis d'Informació Jove a la Xarxa Balear d'Informació Jove
Decret 35/1999, de 9 d'abril, pel qual es creen i es regulen la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove i el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove.
Ordre de la consellera de Benestar Social, de 23 de març de 2000, sobre el curs de formació per als informadors per a joves.
Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ