ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Proves per obtenir el certificat d'aptitud professional
Tramitar

Objecte del tràmit: Convocar les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, que tindran lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2021.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Transports
Qui ho pot demanar: Determinar que durant l’any 2021 hi haurà sis convocatòries destinades als conductors als quals s’exigeixi estar en possessió dels permisos de conducció de les categories D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+ E, C, C+E.

1a convocatòria: 22 de febrer de 2021.
2a convocatòria: 28 d'abril de 2021.
3a convocatòria: 31 de maig de 2021.
4a convocatòria: 30 de juny de 2021.
5a convocatòria: 30 de novembre de 2021.
6a convocatòria: 20 de desembre de 2021.

Requisits a complir: - Únicament poden presentar-s'hi les persones que tinguin la residència habitual en el territori de l'illa de Menorca abans de la fi del termini de presentació de sol·licituds. Es presumirà que la residència habitual de l'aspirant és la que figura en el seu document d'identitat en vigor, excepte que l'aspirant acrediti, mitjançant certificat d'empadronament, el seu domicili durant un mínim de cent vuitanta-cinc dies naturals durant el darrer any, comptats des de la fi del termini per presentar les sol·licituds per concórrer a les proves; i excepte que l'aspirant acrediti que, tot i no complir el mínim de dies esmentat més amunt, per raons familiars o professionals s'ha vist obligat a canviar de residència. Aquesta circumstància no s'entendrà quan es tracti d'una estada temporal per realitzar una activitat determinada ni en el cas d'assistència a universitat, escola o centre docent.
- Haver finalitzat en els sis mesos immediatament anteriors a la data de realització de l'examen el curs de formació inicial en la seva modalitat ordinària o accelerada. El certificat del curs es pot presentar després d'haver acabat el termini d'inscripció a examen i per tant poden fer l'examen sempre i quan s'hagi acabat el curs abans del dia de l'examen i no abans del dia de la inscripció.
Els conductors que efectuïn transports de mercaderies que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i ampliïn o modifiquin les seves activitats per efectuar transport de viatgers, només estaran obligats a assistir a la part del curs relacionada amb els objectius 1.4, 1.5, 2.2 i 3.7 de la secció 2a de l'annex I de l'esmentat reial decret i a realitzar aquella part de l'examen que es refereixi a aquests objectius.
Els conductors que efectuïn transport de viatgers que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i ampliïn o modifiquin les seves activitats per efectuar transport de mercaderies, només estaran obligats a assistir a la part del curs relacionada amb els objectius 1.4, 2.2 i 3.7 de la secció 1a de l'annex I del reial decret esmentat i a realitzar la part de l'examen que es refereixi a aquests objectius.
Si el tribunal, en qualsevol moment del procés, tingués coneixement o dubtes fonamentats que algun dels aspirants incompleix els requisits exigits en la convocatòria, podrà requerir-li els documents acreditatius del seu compliment. En el cas que no quedessin acreditats, l'aspirant quedaria exclòs de les proves.

Documentació a presentar: Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'una fotocòpia del DNI vigent i, en cas de que en aquest no s'acrediti la residència a l'illa de Menorca, certificat d'empadronament; i del justificant del pagament de la taxa per drets d'examen i, si és el cas, dels documents que s’indiquen en l’article anterior.
Si en el moment de presentar la sol·licitud no s’ha finalitzat el curs de formació inicial, el certificat d’haver-lo acabat es presentarà posteriorment però abans de la data de l’examen corresponent.
Els models d’instàncies es podran recollir en les dependències del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca, (plaça de la Biosfera, 5, de Maó, o plaça de la Catedral, 5, de Ciutadella), i només es poden presentar de manera telemàtica a la pàgina web del Ministeri de Foment (www.fomento.es).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.fomento.es

Què ha de demanar el ciutadà: El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:
1a convocatòria: del 10 de gener al 30 de gener de 2021.
2a convocatòria: del 10 de març al 30 de març de 2021.
3a convocatòria: del 6 d'abril al 30 d'abril de 2021.
4a convocatòria: de l'11 de maig al 29 de maig de 2021.
5a convocatòria: del 9 d'octubre al 30 d'octubre de 2021.
6a convocatòria: del 9 de novembre al 30 de novembre de 2021.

Terminis de ciutadà: Els assenyalats anteriorment
Terminis de l'administració: 10 dies per correcció de deficiències
Tarifes aplicables: 2021: 25,43 euros
Resposta al ciutadà: ---
Marc legal: Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats a l'transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

Sentit del silenci administratiu:
Observacions:
AVÍS IMPORTANT.
Des de dia 1 de setembre de 2017, en els tràmits relacionats amb transports, totes les persones físiques i jurídiques es comunicaran i faran les seves tramitacions a través de la plataforma única (seu electrònica) del Ministeri de Foment. Aquest és l'enllaç a l'esmentada seu electrònica.
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/

També s'hi pot accedir des del botó "Tramitar" situat a la part superior d'aquesta mateixa pàgina.


El certificat del curs es pot presentar després d'haver acabat el termini d'inscripció a examen i per tant poden fer l'examen sempre i quan s'hagi acabat el curs abans del dia de l'examen i no abans del dia de la inscripció.

 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ