ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització per a la creació de refugis de fauna
Tramitar

Objecte del tràmit: Es tracta de sol·licitar l'autorització de la creació d'un refugi de fauna
Àmbit de responsabilitat: Departament de medi ambient i reserva de biosfera
Qui ho pot demanar: - D’ofici per part del Consell Insular de Menorca o de l’ajuntament.
- A instància de part de la propietat.

Requisits a complir: Els establerts a la Llei Balear de Caça.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud (model oficial)
2. Còpia simple de les escriptures o nota registral de totes les parcel·les que integren del Vedat
3. Fotocopia DNI de la propietat
4. Full del pagament de la taxa de tramitació
5. Resguard del pagament de la taxa
6. Plànol cadastral escala 1:10000 de la situació amb els límits del refugi de fauna sol·licitat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Al Servei d'atenció ciutadana (Maó -Ciutadella) / Sa Granja / Sa Roqueta
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971368393
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar la sol·licitud, adjuntant la documentació relacionada més amunt.
2. Realitzar el pagament de la taxa de tramitació.

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: Pendent de determinar
Tarifes aplicables: Pendent de determinar
Resposta al ciutadà: Personalment o per correu certificat
Marc legal: Llei 6/2006 Balear de Caça, publicada al BOIB núm. 61 de 27 d'abril de 2006
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversitat

Sentit del silenci administratiu:
Observacions: Els models de sol·licitud es troben en preparació
 


Documents relacionats:
Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ