ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Ajuts en matèria cinegètica
Tramitar.

Objecte del tràmit: L’objecte d’aquests ajuts és donar suport a determinades activitats sense ànim de lucre dutes a terme al territori de Menorca en matèria cinegètica entre dia 1 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria i dia 30 de novembre de l'any de la convocatòria, i que contribueixen a millorar la capacitat, l'aprofitament i la sostenibilitat dels recursos que són objecte d'explotació.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'economia i territori
Qui ho pot demanar: Podran tenir la condició de beneficiari:
a. les associacions, societats, clubs, federacions, fundacions i qualsevol altres entitats benèfiques o sense afany de lucre.
b. les societats de caçadors locals previstes a la Llei 6/2006 Balear de caça i pesca fluvial.
Els beneficiaris referits, hauran d’acreditar que es troben legalment constituïdes i que la seva finalitat i objecte social tingui relació directe amb l’activitat cinegètica en qualsevol dels seus vessants.
2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits a complir: D’acord amb el principi de gestió sostenible del patrimoni faunístic i dels seus hàbitats, gestió qualificada d’interès públic per la Llei 6/2006, de 12 d’abril, de caça i pesca de les Illes balears, la finalitat d’aquesta convocatòria es socioambiental, i va destinada a fomentar iniciatives sense afany de lucre, les quals promoguin la millora ambiental i de la gestió de terrenys cinegètics, la millora de la seva capacitat i la sostenibilitat dels recursos.

Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es»

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació administrativa comú:
a) Document d’identificació del representant (NIF).
b) Document d’identificació fiscal de l’entitat (CIF).
c) Escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent.
d) Acreditació de la representació en virtut de la qual actua la persona que signa la sol·licitud.
e) Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.
f) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), el model de la qual s’adjunta com a annex II d’aquestes bases.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d’altres institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat. (Annex III)
h) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament.
i) Certificat on consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l’administració de l’Estat. Es pot autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment d'aquestes obligacions (marcant la casella corresponent de l'annex I).
No obstant, quan l'import de la subvenció sol·licitada no superi els 3.000 €, l'entitat sol·licitant pot substituir els esmentats certificats per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries davant l'administració de l'Estat i amb la Seguretat Social (art. 11.f) TRLGSIB

Documentació especifica
j) Pla d’actuacions de les activitats a subvencionar, amb indicació del pressupost de cada una, termini de realització i característiques de cada activitat.
k) Certificat emès pel Secretari de l’entitat on constin les dades relatives als criteris de ponderació de les sol·licituds.
l) Relació de les parcel·les identificades cadastralment.

S'eximeix de la presentació de la documentació a què fan referència les lletres a, b, c, d i h en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular, en aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres: -
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Fins el 21 d'octubre de 2021
Terminis de l'administració: 2 mesos des de la data de finalització del termini per presentar sol·licituds.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Publicació en el BOIB, sens perjudici de notificar-la de forma individual a les persones interessades.
Marc legal: - Bases de la convocatòria
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
-Reglament de la Llei General de Subvencions (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol)
-Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Sentit del silenci administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents relacionats:
 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ