ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Carta de Mestre Artesà
Tramitar

Objecte del tràmit: Obtenir la Carta de Mestre Artesà d'oficis inclosos en el Repertori d'Oficis Artesans (ROA)
Àmbit de responsabilitat: Servei d'Artesania
Qui ho pot demanar: Poden sol·licitar la carta de mestre artesà les persones físiques que amb caràcter habitual duen a terme alguna activitat compresa en el Repertori d’Oficis Artesans o n’exerceixen la docència de manera continuada, i que acreditin un nivell elevat de perfecció en la pràctica i els coneixements teòrics del seu ofici artesà. (article 4 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic).
Requisits a complir: D’acord amb l’article 4 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic, els requisits necessaris per obtenir la carta de mestre artesà són els següents:
a) Disposar de la carta d’artesà en vigor.
b) Haver exercit l’ofici del qual se sol·licita la carta durant un període mínim de deu anys.
c) Acreditar mèrits com ara titulacions acadèmiques i professionals, experiència docent, premis i distincions, cursos de formació, publicacions o qualsevol altre relacionat amb la pràctica o el foment de l’ofici.
d) Residir i elaborar la producció a l’illa on se sol·licita la carta.
e) Disposar d’un taller amb les condicions necessàries per exercir l’ofici.

Documentació a presentar: Els sol·licitants hauran de presentar una instància específica, segons sigui per l’obtenció o per la renovació de la carta de mestre artesà:

Per l’obtenció de la carta de mestre artesà, cal presentar:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, passaport o document acreditatiu equivalent de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Titulacions acadèmiques i professionals oficials, cursos de formació impartits per entitats oficials o bé documentació acreditativa de l’experiència docent, premis i distincions, publicacions o qualsevol altre mèrit relacionat amb la pràctica o el foment de l’ofici del qual se sol·licita el distintiu.
d) Alta en el Cens d’Activitats Econòmiques i en el règim corresponent de la Seguretat Social, i informe de vida laboral. L’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques es pot substituir per un certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT, de la persona sol·licitant o de l’empresa en la qual exerceix l’ofici
e) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora i del procés d’elaboració.
f) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
g) Justificant del pagament de les taxes.

Per a la renovació de la carta de mestre artesà, cal presentar:
a) Fotocòpia del DNI, NIF, passaport o document acreditatiu equivalent de la persona sol·licitant.
b) Certificat d’empadronament.
c) Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’AEAT, de la persona sol·licitant o de l’empresa en la qual exerceix l’ofici.
d) Informe de vida laboral actualitzat.
e) Documentació gràfica il·lustrativa del producte que s’elabora.
f) Documentació acreditativa de la comercialització del producte.
g) Justificant del pagament de les taxes.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó-Ciuitadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu:
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: - Emplenar i signar la sol·licitud específica
- Presentar la documentació requerida
- Realitzar el pagament de la taxa corresponent

Terminis de ciutadà: No hi ha termini
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 2021: 10,06 € per l’obtenció; 5,16 € per la renovació; 10,06 € per l’expedició del carnet.
Resposta al ciutadà: Notificació per correu postal o per via telemàtica, segons correspongui.
Marc legal: - Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d'artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121, de 06/09/2014), modificat per la Disposició final dinovena de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB Núm. 180 de 20 d’octubre de 2020).
- Ordre del conseller de Treball, Comerç i Indústria d’1 de setembre de 2015 (BOIB núm. 132, de 5 de setembre), que aprova la versió consolidada del Repertori d’Oficis Artesans i les definicions corresponents.
- Llei 4/1985 de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania (BOCAIB núm. 14, de 20/05/1985).
- Llei 8/1999, de 12 d’abril d’atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB núm. 51, de 24/04/1999).
- Decret 103/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 18/07/2000).
- Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'art. 2 i 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'artesania de les Illes Balears i les Ponències Tècniques (BOIB núm. 23, de 14/02/2009).

Sentit del silenci administratiu: Estimatori
Observacions: Aquesta acreditació artesanal s'ha de renovar cada 5 anys.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Sol·licitud de Carta de Mestre Artesà
Sol·licitud de renovació de Carta de Mestre Artesà
Solicitud de Carta de Maestro Artesano
Solicitud de renovación de Carta de Maestro Artesano
Repertori d'Oficis Artesans (ROA)
Repertorio de Oficios Artesanos (ROA)
Decret 41/2014, de 5 de setembre, d'artesania (BOIB 121, de 6 de setembre de 2014)
Decret 6/2009, de 6 de febrer, sobre la Comissió d'artesania a de les illes Balears
Decret 103/2000, de 7 de juliol, que regula la Comissió d'artesania de les illes Balears
Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació d'artesania
Model de sol·licitud d'expedició o renovació de carnet
Modelo de representación apud acta electrònico
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca

Generar document de pagament 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ