ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Autorització provisional per a supòsits especials, quan es prevegin ubicacions temporals, de serveis socials
Tramitar.

Objecte del tràmit: Quan per raons urgents i excepcionals s’hagin de cercar ubicacions temporals per continuar prestant un servei autoritzat, l’entitat titular ha d’obtenir l’autorització per certificar que la nova ubicació compleix els requisits tècnics i les condicions d’habitabilitat prevists en la normativa vigent.
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
Qui ho pot demanar: Les entitats d'iniciativa privada de serveis socials pel que fa als serveis ja autoritzats que en depenen.
Requisits a complir: L’entitat titular ha d’estar inscrita en el Registre Unificat de Serveis Socials i el servei que en depèn autoritzat, en el moment d’iniciar aquest tràmit.
Documentació a presentar: L’entitat interessada ha de presentar la sol·licitud d’autorització d’acord amb el model facilitat pel Consell Insular de Menorca, indicant quines són les raons que justifiquen la nova ubicació i la durada màxima. A aquesta sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) El certificat del registre de la propietat sobre la titularitat i les possibles càrregues del nou immoble, el contracte de cessió o d’arrendament o qualsevol altre document que en justifiqui l’ús per part de l’entitat.
b) L’informe descriptiu de les característiques físiques, en què es justifiqui el compliment de les normatives que li són d’aplicació, i s’hi adjuntin els plànols tècnics que corresponguin.
c) El document acreditatiu de l'obtenció de la llicència d'obres i/o de la llicència municipal d'instal·lació, si escau, quan les exigeixi la normativa vigent, i/o la cèdula d'habitabilitat segons la tipologia del centre.
d) El projecte de l’equipament, si escau.
e) Aquella altra documentació que fixi la normativa sectorial de regulació.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1.- Presentar emplenat el model de sol·licitud facilitat perquè sigui enregistrat d’entrada, junt amb la documentació que l’ha d’acompanyar.
2.- Si és el cas, trametre la informació i documentació que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
3.- Mantenir les dades facilitades actualitzades en tot moment.

Terminis de ciutadà: L’autorització s'ha de sol·licitar abans d'iniciar en la nova ubicació l'activitat de prestació del servei objecte de la mateixa. Ateses la urgència i la provisionalitat, els terminis establerts per al procediment d’autorització es redueixen a la meitat, tret dels relatius a la presentació de la sol·licitud, l’esmena de documentació i d’interposició de recursos.
Terminis de l'administració: L’autorització s'ha de sol·licitar abans d'iniciar en la nova ubicació l'activitat de prestació del servei objecte de la mateixa. Ateses la urgència i la provisionalitat, els terminis establerts per al procediment d’autorització es redueixen a la meitat, tret dels relatius a la presentació de la sol·licitud, l’esmena de documentació i d’interposició de recursos.
Tarifes aplicables: Es tracta d’un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 123/2001, de 19 d'octubre de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. (Parcialment derogat per l'anterior).

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Sentit del silenci administratiu: -
Observacions: 1.- La resolució concedint l’autorització, així com les incidències que es puguin produir, s’inscriuran d’ofici en el Registre Unificat de Serveis Socials.

2.- La resolució estimatòria ha d’indicar, en tot cas, la vigència de l’autorització provisional, així com la possible pròrroga. Transcorregut aquest termini, si les condicions que varen motivar l’autorització provisional persisteixen o l’entitat en preveu la ubicació definitiva, l’entitat titular ha de sol·licitar l’autorització per a l’obertura i el funcionament dels serveis socials.

 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de sol·licitud d'autorització provisional de serveis socials
Decret 10/2013, de 28 de febrer, de Registre Unificat de Serveis Socials de les I. Balears
Decret 86/2010, de 25 de juny
Decret 123/2001, de 19 d'octubre
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret llei 12/2020, de 28 d’agost
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ