ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Declaració responsable per crear, construir i modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Tramitar.

Objecte del tràmit: Abans d’iniciar la creació o construcció dels centres en què s’han de prestar serveis socials, o modificar-los substancialment (obres que requereixen llicència major), l’entitat titular del servei ha de presentar una declaració responsable, d’acord amb el model facilitat.
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada titular del servei que s’ha de prestar en el centre a crear, construir o modificar substancialment.

Requisits a complir: 1) L'entitat titular ha d'estar inscrita en el Registre Unificat de Serveis Socials, en el cas que no hi estigui en el moment d'iniciar aquest tràmit, ha d'adjuntar la documentació següent:
a) La còpia del DNI o CIF
b) Si la sol·licitud es presenta en nom d'una persona jurídica, s'hi ha d'adjuntar una còpia de l'acta de constitució o de l'escriptura pública de constitució, inscrita degudament en el registre corresponent, així com una còpia dels estatuts i de l'apoderament de la persona representant.
2) Ha de complir els requisits establerts en la normativa vigent d'aplicació, i en particular els requisits que s'especifiquen en els reglaments sectorials per a cada tipologia de serveis socials, i de tota la documentació acreditativa. Amb caràcter general, ha de disposar en tot moment de la següent documentació:
a) El projecte bàsic o d'execució, amb l'informe descriptiu de les característiques físiques, en què es justifica el compliment de les normatives que li son d'aplicació, amb els plànols tècnics que corresponguin.
b) El projecte d'equipament.
c) L'informe explicatiu del servei que s'ha de desenvolupar en el centre i que ha d'incloure els objectius concrets que es persegueixen, el perfil del sector de població al qual es dirigeix el servei i la previsió del nombre de places o usuaris.
d) L'estudi econòmic i financer de viabilitat, en què es detallen les fonts de finançament i el pla econòmic per al sosteniment del servei.
e) El certificat del registre de la propietat sobre la titularitat i les possibles càrregues de l'immoble, el contracte de cessió o d'arrendament o qualsevol altre document que en justifiqui l'ús per part de l'entitat.
f) El projecte de la plantilla de personal, amb l'especificació de la distribució jeràrquica, organitzativa i horària, la classificació dels llocs de treball i la descripció de les funcions que ha de realitzar cada categoria professional. També, si escau, la possibilitat d'accés de personal voluntari i les activitats que se li poden assignar.
g) La còpia de la sol·licitud de la llicència municipal d'obres i/o de la llicència municipal d'instal·lació, si escau.
h) El pla d'autoprotecció, si escau.
i) Aquella altra documentació que fixa la normativa sectorial de regulació.

Documentació a presentar: Imprès facilitat pel Consell Insular de Menorca de declaració responsable, degudament emplenat, mitjançant el qual la persona o entitat interessada manifesta que, sota la seva responsabilitat i en el moment de presentar-la, compleix els requisits establerts en la normativa vigent d'aplicació, i en particular els requisits que s'especifiquen en els reglaments sectorials per a cada tipologia de serveis socials, que disposa de tota la documentació que així ho acredita, i que es compromet al seu manteniment durant tot el període de temps que duri l'objecte de la seva declaració.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar emplenat el model de declaració responsable facilitat, perquè sigui enregistrat d'entrada, junt amb la documentació que, en el seu cas, l’ha d’acompanyar.
2. Disposar, en tot moment, de la documentació que acredita que compleix tots els requisits que ha manifestat en la mateixa declaració.
3. Si és el cas, trametre la informació i documentació que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
4. Mantenir les dades facilitades actualitzades en tot moment.

Terminis de ciutadà: L'esmentada declaració s'ha de presentar abans de l'inici de creació o construcció de centres en què s'han de prestar serveis socials, o de la modificació substancial que es té previst dur a terme.
Terminis de l'administració: La presentació de la declaració responsable permet iniciar les obres de construcció o la modificació substancial de les instal·lacions, sens perjudici de les autoritzacions o llicències que siguin requerides per altres instàncies. No obstant això, la declaració responsable no autoritza, en cap cas, l’inici de la prestació del servei en l’establiment o en les instal·lacions objecte de la declaració, atès que per a això és preceptiva l’obtenció de l’autorització per a l’obertura i funcionament del servei.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: -
Marc legal: Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 123/2001, de 19 d'octubre de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. (Parcialment derogat per l'anterior).

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Sentit del silenci administratiu: -
Observacions: El Consell Insular està facultat per dur a terme, en qualsevol moment, les comprovacions pertinents per verificar la exactitud de les dades declarades, podent requerir la presentació de la documentació abans detallada a l’efecte.
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable per crear, construir o modificar substancialment els centres en què s'han de prestar serveis socials
Decret 10/2013, de 28 de febrer, de Registre Unificat de Serveis Socials de les I. Balears
Decret 86/2010, de 25 de juny
Decret 123/2001, de 19 d'octubre
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret llei 12/2020, de 28 d’agost
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ