ATENCIÓ: A partir de dia 1 de febrer de 2019, ja no es podran signar les peticions telemàtiques amb ordinadors amb sistema operatiu Windows XP i es necessita tenir instal·lada l'aplicació AUTOFIRMA

Gestions i serveis

Comunicació prèvia per a la inscripció d’entitats en el Registre Unificat de Serveis Socials: inscripció, actualització de dades i cancel·lació de la inscripció en el Registre
Tramitar.

Objecte del tràmit: Les entitats que tinguin previst intervenir o actuar en el camp dels serveis socials a Menorca han de presentar una comunicació prèvia, d’acord amb el model facilitat, per a la inscripció de l’entitat, actualització de les seves dades registrals o per a la cancel·lació de la inscripció, amb la finalitat de tenir coneixement actualitzat de les entitats i serveis que actuen dins aquest àmbit, esdevenint un instrument de publicitat a l’efecte, alhora que serveix d’eina per a la planificació, programació, seguiment i control dels recursos.
Àmbit de responsabilitat: Departament de benestar social
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, amb ànim de lucre o sense, que vulgui actuar i intervenir en el camp dels serveis socials o desenvolupar actuacions relacionades en l'àmbit de Menorca o deixar de fer-ho.
Requisits a complir: ---
Documentació a presentar: 1. Imprès facilitat pel CIM de comunicació prèvia per la inscripció, actualització de dades, o cancel·lació de la inscripció en el Registre Unificat de Serveis Socials, degudament emplenat.
2. Si es tractés d'una nova inscripció o actualització de les dades inscrites, la comunicació prèvia s’haurà d’acompanyar de la següent documentació:
a) Còpia del NIF o CIF de l’entitat titular
b) Si la sol·licitud d'inscripció es presenta a nom d'una persona jurídica, s'hi ha d'adjuntar una còpia de l'acta de constitució o de l'escriptura pública de constitució, inscrita degudament en el registre corresponent, així com còpia dels estatuts i de l'apoderament de la persona representant.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es

Què ha de demanar el ciutadà: 1. Presentar emplenat el model de comunicació prèvia facilitat, perquè sigui enregistrat d'entrada, junt amb la documentació que, en el seu cas, l’ha d’acompanyar.
2. Si és el cas, trametre la informació i documentació que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
3. Mantenir les dades actualitzades i a disposició del Consell Insular el qual està facultat per dur a terme, en qualsevol moment, les comprovacions pertinents per comprovar la veracitat de les dades declarades.

Terminis de ciutadà: La comunicació prèvia per a la inscripció s’ha de presentar abans de la sol·licitud d'autorització i/o acreditació dels serveis que es tenen previst prestar en l’àmbit dels serveis socials. La comunicació per a l’actualització de dades s’ha de presentar en el termini d’un mes des que es produeixin les modificacions. Finalment, la comunicació per a la inscripció del cessament d’activitat i conseqüent baixa en el Registre s’ha de presentar a partir del moment en que es produeix la causa que ha de donar lloc a la cancel·lació de la inscripció.
Terminis de l'administració: La inscripció d’una entitat en el Registre no té efectes constitutius i és definitiva des de la data de la presentació de la comunicació prèvia. 6 mesos per dictar inotificar la resolució de cancel·lació de la inscripció.
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Per escrit si són sol·licituds de lliurament de certificat acreditatiu de la inscripció de l'entitat i per cancel·lació.
Marc legal: Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 123/2001, de 19 d'octubre de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. (Parcialment derogat per l'anterior).

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població.


Sentit del silenci administratiu: El Consell Insular de Menorca disposa d’un termini màxim de sis mesos des de l'entrada de la comunicació prèvia en el registre insular, per dictar i notificar la resolució de cancel·lació de la inscripció. La cancel·lació registral d’una entitat té efectes des de la notificació de la resolució en què s’acorda i suposa tant la cancel·lació automàtica de la inscripció dels serveis que en depenen, com la revocació de les autoritzacions i acreditacions d’aquest servei, excepte pel supòsit d’autorització per canvi de titularitat.
Observacions: El Consell Insular de Menorca està facultat per dur a terme, en qualsevol moment, les comprovacions pertinents per tal de verificar l’exactitud de les dades declarades. Així mateix, podrà requerir les persones interessades, també en qualsevol moment, perquè ratifiquin les dades inscrites o comuniquin les modificacions produïdes, amb l’advertiment que, si obvien aquest requeriment, es pot iniciar el procediment per cancel·lar la inscripció de l’entitat.
 


Documents relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de comunicació prèvia per la inscripció d'entitats, actualització de dades i baixa en el registre unificat de serveis socials
Decret 10/2013, de 28 de febrer, de Registre Unificat de Serveis Socials de les I. Balears
Decret 86/2010, de 25 de juny
Decret 123/2001, de 19 d'octubre
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, sobre principis generals i directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
Decret llei 12/2020, de 28 d’agost
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
© Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ